Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i Japansk med Japan-studier

Kunnskap

 • kan snakke, forstå, lese og skrive moderne japansk på et middels høyt nivå
 • har kunnskap om viktige trekk ved Japans historie, samfunn og kultur
 • har førstehåndskunnskap om Japan gjennom et lengre opphold i landet
 • har kunnskap om forskjellige tilnærminger til japansk historie og samfunn
 • kjenner til og kan holde seg oppdatere på japanske kulturuttrykk og samfunnsforhold
 • har kunnskap om Japan-studiers historie og egenart innenfor asiatiske studier
 • har grunnleggende kunnskap om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet
 • har faglig bredde gjennom valgt støttegruppe i kultur- /samfunnsfag. Støttegruppen kan brukes til å belyse forhold ved japansk kultur og samfunn.

Ferdigheter

 • kan anvende sentrale teorier og metoder for analyse av japansk kultur, samfunn, historie og språk
 • kan lese og tolke tekster på japansk og reflektere over de utfordringer oversettelse byr på språklig og kulturelt
 • kan innhente og vurdere japansk og engelskspråklig stoff fra bibliotek, databaser, Internett og andre kilder 
 • kan bruke elektroniske og andre ordbøker i japansk språk

Generell kompetanse

 • kjenner og forholder seg til krav om akademisk redelighet; sitat- og kildehenvisninger
 • kan arbeide alene og i gruppe, i kortere eller lengre tidsperioder, med å planlegge og fullføre oppgaver etter gitt problemstilling om Japan og japansk språk
 • kan gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til japansk kultur og samfunn
 • kan gi og ta kritikk både skriftlig og muntlig, i form av veiledning og kommentering av andres arbeider
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. jan. 2017 12:02