Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i Kinesisk med Kina-studier:

Kunnskap

 • kan snakke, forstå, lese og skrive moderne standard kinesisk (mandarin) på et middels høyt nivå, i tillegg til noe kjennskap til klassisk kinesisk
 • har fått en forståelse for kinesisk kultur og samfunn satt inn i en historisk ramme, med kunnskap om teoretiske perspektiver på Kinas politiske, historiske, filosofiske, religiøse og litterære kulturarv
 • har førstehåndskunnskap om Kina eller Taiwan gjennom et lengre opphold i landet
 • har kunnskap om forskjellige tilnærminger til kinesisk historie, kultur og samfunn
 • kjenner til og kan holde seg oppdatert på kinesiske kulturuttrykk og samfunnsforhold
 • får trening i bruk av den stadig økende mengden kinesiske kilder og informasjon tilgjengelig på internett
 • kjenner til, og kan forholde seg til, Vestens forståelse av Øst-Asia, historisk og i samtid. Har kunnskap om sentrale problemer i Øst-Asias moderne historie og samtid, for eksempel kolonialisme, nasjonalisme, internasjonale forhold, kjønn, miljø og etniske minoriteter
 • har grunnleggende kunnskap om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie, og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet
 • har grunnleggende kunnskaper innen et annet selvvalgt kultur- eller samfunnsfag, som gir et bredere teoretisk og metodologisk grunnlag i studiet, og som kan brukes til å belyse forhold ved kinesisk og østasiatisk kultur og samfunn

Ferdigheter

 • kan anvende akademisk litteratur til å analysere kinesiske kulturuttrykk og samfunnsforhold
 • kan lese og tolke tekster på kinesisk og reflektere over de utfordringer oversettelse byr på språklig og kulturelt
 • er i stand til å innhente og vurdere stoff om kinesisk kultur og samfunn fra bibliotek, databaser og andre kilder
 • kan bruke elektroniske og andre ordbøker i kinesisk språk

Generell kompetanse

 • kjenner og forholder seg til krav om akademisk redelighet; sitat- og kildehenvisninger
 • kan arbeide alene og i gruppe, i kortere eller lengre tidsperioder, med å planlegge og fullføre oppgaver etter gitte eller egne formulerte problemstillinger om kinesisk og østasiatisk kultur og samfunn
 • kan gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til kinesisk og østasiatisk kultur og samfunn
 • kan gi og ta kritikk både skriftlig og muntlig, i form av veiledning og kommentering av andres arbeider
 • får tilgang til den siste forskningen på kultur og samfunn i Kina og Øst-Asia samt de nyeste pedagogiske metodene som anvendes i innlæring av kinesisk språk
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. mars 2018 14:49