Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i Midtøsten-studier med tyrkisk

Kunnskap

 • kan snakke, forstå, lese og skrive moderne tyrkisk på et middels høyt nivå

 • har kunnskap om viktige trekk ved Midtøstens historie, samfunn og kultur

 • har førstehåndskunnskap om Tyrkia gjennom et lengre opphold i landet

 • har kunnskap om forskjellige tilnærminger til  kultur, samfunn og historie i Tyrkia og  det moderne Midtøsten

 • kan holde seg oppdatert på språklige, politiske og kulturelle forhold i Tyrkia og Midtøsten

 • har oversikt over tyrkisk språkstruktur og grammatikk, og kan formidle den til andre

 • kjenner til utviklingen av studier innen historie, samfunn og kultur i Midtøsten

 • har grunnleggende kunnskap om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet

 • har grunnleggende kunnskaper innen et annet selvvalgt kultur/samfunnsfag

Ferdigheter

 • kan anvende sentrale teorier og metoder igjennom lesning av akademisk litteratur for kritisk analyse av Tyrkias og det øvrige Midtøstens kultur, samfunn og historie, og tyrkisk  språk og oversettelse
 • kan lese og tolke tekster på tyrkisk og reflektere over de utfordringer oversettelse byr på språklig og kulturelt
 • kan innhente og vurdere tyrkisk og engelskspråklig stoff fra bibliotek, databaser, internett og andre kilder
 • kan bruke elektroniske og andre ordbøker i tyrkisk språk som redskap

Generell kompetanse

 • kjenner og forholder seg til krav om akademisk redelighet; sitat- og kildehenvisninger
 • kjenner til- og kan forholde seg til Vestens forståelse av Midtøsten, historisk og i samtid
 • kan arbeide selvstendig og i gruppe, i kortere eller lengre tidsperioder, med å planlegge og fullføre oppgaver etter en gitt problemstilling om Midtøsten og tyrkisk språk
 • kan gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til tyrkisk språk og kultur og samfunn i Midtøsten
 • kan gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner, samt gi og ta kritiske kommentarer
 • er oppdatert på den siste utvikling og nyeste forskning på Midtøsten
Publisert 5. des. 2019 13:09 - Sist endret 15. jan. 2020 11:13