Hva lærer du?

En kandidat med mastergrad i klassiske språk:

Kunnskap

 • har solide språklige ferdigheter i gresk eller latin og inngående kunnskap om gresk eller latinsk grammatikk
 • har spesialisert innsikt i en selvvalgt, avgrenset problemstilling i gresk eller latin som enten er språklig orientert eller orientert mot litteratur, tekstkritikk, overleveringshistorie, papyrologi, stilistikk, retorikk, kultur- eller samfunnshistorie
 • har kunnskap om og kan benytte seg av prinsipper og praksis for tekstkritikk i antikken og i moderne tid; tekstkonstituering i historisk perspektiv, stemmatisk metode
 • har inngående kunnskap om og kan benytte seg av metoder for tekstfortolkning gjennom lesning av originaltekster, kommentarlitteratur og annen relevant antikkvitenskapelig sekundærlitteratur
 • kan bruke sine kunnskaper i og om gresk eller latin, tekstkritikk og tekstfortolkning til å gå tidligere forskning etter i sømmene og bidra til nye faglige perspektiver
 • kan analysere og reflektere kritisk over greske eller latinske tekstkilder i språklig, historisk og kulturell kontekst

Ferdigheter

 • kan analysere og ha kritisk distanse til originaltekster, utgaver, kommentarlitteratur og annen sekundærlitteratur og har dermed en selvstendig og kritisk holdning til kunnskap og kunnskapsproduksjon i antikkvitenskapene i et faghistorisk perspektiv
 • kan analysere og arbeide med antikkfaglig teori og metode og ulike typer forskning innen klassisk filologi og antikkvitenskapene i vid forstand (språklige, litterære, edisjonsfilologiske, historiske, papyrologiske, filosofiske studier)
 • kan reflektere over egen skrivning og skriveprosess og arbeide selvstendig etter krav til akademisk redelighet
 • kan formulere en avgrenset konkret problemstilling og gjennomføre et akademisk arbeid innen gresk eller latin

Generell kompetanse

 • kan forholde seg til forskningsetiske standarder innen klassisk filologi
 • kan bruke kunnskaper og ferdigheter fra arbeidet med gresk eller latin til å gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver knyttet til språk og kultur i vid forstand
 • behersker filologiens fagterminologi og teksttyper, og kan kommunisere i et filologisk fagfellesskap
 • kan diskutere og legge fram spørsmål fra, eller vedrørende, gresk eller latin i et antikkfaglig fellesskap, samt forenkle faglige spørsmål og innsikter og formidle antikken og de klassiske språkene til et bredere publikum
 • kan bidra til utvikling og fornying av den klassiske filologien som fagområde i vid forstand

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. sep. 2014 11:40