Hva lærer du?

Masterstudiet gir forskningsbasert fordypning i Biovitenskap.

Forskningsmetodene du lærer anvendes i dag i biologiske og medisinsk orienterte fag. Moderne farmasøytisk, biomedisinsk og bioteknologisk industri baserer ofte sin forskning på biokjemiske og molekylærbiologiske metoder. Behovet for artskunnskap innen biologiske fagfelt er økende og naturforvaltning i Norge og verden forøvrig er stadig mer kunnskapsbasert.

Graden kvalifiserer deg til selvstendig arbeid, kritisk forståelse av vitenskapelige artikler og framstilling av vitenskapelige tema og forskningsresultater, både muntlig og skriftlig.
Du vil oppnå forståelse av hvordan forskning utvikler ny kunnskap gjennom arbeid med en masteroppgave på 60 studiepoeng i en forskningsgruppe og ved å gjennomføre et sett av obligatoriske og selvvalgte emner på til sammen 60 studiepoeng.

Kunnskapsmål

  • Du skal kunne forstå biologiske prosesser som foregår i og mellom celler og i og mellom organismer i naturen. Forståelsen skal gjøre deg i stand til å beskrive og forklare både prosessene og deres betydning for levende organismer.
  • Du skal ha kjennskap til de viktigste forskningsmetodene som brukes i dag for å utvikle vår biologiske kunnskap.

Ferdighetsmål

  • Du skal kunne arbeide selvstendig med innhenting og analyse av biologiske data, for eksempel i felt eller i laboratoriet.
  • Du skal kunne lese vitenskapelige artikler og utvikle en kritisk forståelse av litteratur som omfatter vitenskapelige spørsmål.
  • Du skal kunne gi en muntlig og skriftlig framstilling av vitenskapelige tema og forskningsresultater.
  • Du skal kunne formulere hypoteser og velge, tilpasse og utføre metodiske studier for å bekrefte eller avvise hypotesene.

Generelle kompetansemål

  • Du skal kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid.
  • Du skal utvikle din faglige nysgjerrighet og oppnå forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.
  • Du skal kunne finne og ta i bruk metoder for å kunne løse en faglig problemstilling, både i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt.
  • Du skal kunne kommunisere vitenskapelige problemstillinger på en forståelig måte både til fagfeller og til allmenheten.

 

Publisert 22. des. 2016 12:18 - Sist endret 7. juli 2017 09:47