Hvorfor velge denne retningen?

Vil du vite mer om hav og ferskvann som livsmiljø og naturgode, organismene som finnes der og hvordan de samspiller med hverandre og påvirkes av miljøfaktorer og klima? Da er studieretningen for Marinbiologi og limnologi noe for deg.

Marinbiologi og limnologi handler om økosystemene og livsmangfoldet som er knyttet til vann, både i sjøen og på landjorda. Disse systemene er naturgoder som vi blant annet utnytter til fiskerier, transport, landbruksvanning, energiproduksjon og drikkevann. Bruk og forvaltning av slike naturgoder må være basert på kunnskap om organismene som lever der, hvilke miljøkrav de har og hvordan de påvirker hverandre. Dette er også kunnskap som gir grunnlag for å forstå effektene av forurensning, overgjødsling, klimaendringer og andre miljøforandringer. Slik kunnskap er ettertraktet både av forvaltning og næringsliv

Ved å velge en master i marinbiologi og limnologi får du kunnskap som etterspørres både innen naturforvaltning, marin forvaltning og miljøorganisasjoner. Forskningsprosjekter innen denne studieretningen kan  omfatte både feltarbeid i interessante områder og et bredt spekter av analyser i laboratoriet.

Publisert 22. des. 2016 12:21 - Sist endret 7. juli 2017 13:55