Hva lærer du?

Gjennom studiet får du en grunnleggende innføring i elektronikk og informatikk – sentrale bærebjelker i naturvitenskap, teknikk og teknologi. Utdanningen gir deg faglig innsikt og trener deg analytisk.

Etter at du har fullført bachelor i Elektronikk, informatikk og teknologi, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har grunnleggende kunnskap om fysikk, informatikk og matematikk:

 • Du har kjennskap til hvordan digital og analog teknologi er basert på grunnleggende fysikk og informatikk.
 • Du har grunnleggende innsikt i fysikken som ligger til grunn for avanserte sensor- og styringssystemer.
 • Du kjenner til fysiske egenskaper ved halvledermaterialer og framtidige teknologier, og materialer for integrerte kretser.
 • Du har kjennskap til programmering på forskjellige plattformer og til ulikt formål.
 • Du har kjennskap til matematiske metoder og det matematiske språket for å forstå fysikk og beskrive naturvitenskapelige fenomener.
 • Du kjenner vitenskapens kultur for kunnskapsdeling og reproduserbarhet.
 • Du har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Du har grunnleggende kunnskap om analoge og digitale elektroniske komponenter og kretser:

 • Du har de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene som kreves for å konstruere, simulere og analysere elektroniske kretser og systemer.
 • Du forstår prinsippene i elektroniske kretser og systemer og kan gjøre feilsøking.
 • Du forstår hvordan de sentrale delene av en datamaskin er bygget opp.

Ferdigheter

Du kan bruke matematiske verktøy til analytisk og numerisk modellering:

 • Du kan modellere og analysere elektronikk og andre fysiske systemer.
 • Du har innsikt i statistikk for hypotesetesting og analyse av data.

Du kan lese og skrive programkode og forstå virkemåten av et dataprogram:

 • Du behersker metoder for å utforme og utvikle store datasystemer.
 • Du kan bruke aktuell programvare som verktøy for å utvikle algoritmer og programsystemer.
 • Du kjenner til hvordan basis programvare og operativsystemer fungerer og kan utnytte denne kunnskapen til å lære andre programvarer og operativsystemer.

Du kan planlegge og gjennomføre et eksperimentelt arbeid:

 • Du kan håndtere instrumenter og elektrisk utstyr.
 • Du kan gjøre målinger for å verifisere og karakterisere elektroniske kretser og komponenter.

Generell kompetanse

Du utvikler profesjonell kompetanse i løpet av studiet:

 • Du har erfaring med å utarbeide skriftlige rapporter.
 • Du kan kommunisere faglige temaer på en profesjonell måte, både muntlig og skriftlig til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmennheten.
 • Du kan reflektere kritisk over utøvelse av sitt fag og er bevisst på relevante etiske problemstillinger.
 • Du kan anvende fagkunnskap i HMS-relatert arbeid og har høy bevissthet om problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
 • Du kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Du kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 13. jan. 2017 18:08