Hva lærer du?

Kunnskaper

Kandidaten har bred kunnskap om:

 • sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • sammenhengen mellom russisk språk og språkets kulturelle kontekst
 • russisk grammatikk, grammatiske fenomener som skiller norsk fra russisk, for eksempel kasus og aspekt
 • russiske samfunnsforhold og Russlands historie fra grunnleggelsen av Kiev-staten på 900-tallet frem til i dag
 • russiske uttaleregler
 • akademisk oppgaveskriving og kildekritikk på russisk

Kandidaten kjenner til:

 • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • sentrale forskningsområder innen russisk språkvitenskap, litteratur og historie
 • utvikling og endring av russisk språkbruk og rettskriving

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap:

 • innenfor fagområdet
 • om russisk grammatikk og språkbruk, om russiskspråklig litteratur og litteraturteori og om russisk historie og aktuelle samfunnsforhold

Kandidaten har kunnskap om:

 • fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet
 • forholdet mellom Norge og Russland historisk og i dag

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper:

 • innen minst ett annet selvvalgt fagområde, som kan gi utfyllende perspektiver til russiskstudiet og sikre faglig bredde i bachelorgraden

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende:

 • faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • russisk grammatikk og regler for russisk språkbruk skriftlig og muntlig på en idiomatisk riktig måte. Språkferdigheten tilsvarer B2-nivå i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Language (CEFR)
 • kunnskap om russisk litteratur og samfunn til å analysere relevante litterære verk og sette dem inn i en historisk kontekst
 • relevante resultater fra forskningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen russisk språkvitenskap, litteratur, historie og samfunn i egne skriftlige og muntlige analyser på russisk
 • ferdighetene i russisk språk og kunnskap om russisk historie, samfunn og litteratur til å analysere kompliserte problemstillinger innen disse feltene og identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst
 • russisk språk i skriftlig og muntlig argumentasjon og treffe begrunnede valg i akademiske framstillinger

Kandidaten kan reflektere over:

 • egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • tilbakemelding på eget arbeid og gjennom dette forbedre sine faglige prestasjoner
 • problemstillinger knyttet til språkinnlæring og akademisk bruk av russisk i skriftlige og muntlige analyser av temaer innen fagområdet

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til:

 • informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • relevant primær- og sekundærlitteratur på og om russisk språk, litteratur og historie, og framstille dette i en resonnerende og idiomatisk korrekt tekst som belyser i faglig problemstilling på russisk

Kandidaten kan beherske:

 • relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • fremgangsmåter for litteratursøk i alle russiskspråklige skriftlige og muntlige primær- og sekundærlitterære kilder, og i trykte og elektroniske ordbøker
 • kildekritikk og regler for sitering på russisk
 • teknikker for korrekt oversettelse mellom russisk og norsk
 • teknikker for innlæring av russisk grammatikk og ordforråd, slik at det kan presenteres fritt fra hukommelsen
 • teknikker for muntlig produksjon av russisk språk og for å gjøre muntlige presentasjoner spontant og fritt på russisk

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i relevante:

 • fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • fagetiske problemstillinger knyttet til forskning, kildekritikk, sitering og oversettelse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre:

 • varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • varierte skriftlige og muntlige oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid og disponere tiden slik at oppgaver blir fullført innen en fastsatt frist
 • skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner alene eller i en gruppe, og i tråd med krav til formell fremstilling og sitering på russisk

Kandidaten kan formidle:

 • sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • sentralt fagstoff om russisk språkbruk, litteratur, tekstanalyse og historie både skriftlig og muntlig på russisk i et akademisk korrekt språk og med relevant ordforråd

Kandidaten kan utveksle:

 • synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • faglig begrunnede synspunkter og erfaringer med andre på fagområdet russisk og gjennom dette bidra til økt kunnskap om russiskspråklige problemstillinger og utvikling av tolkninger og analyser

Kandidaten kjenner til:

 • nytenking og innovasjonsprosesser
 • nytenkning innen det russiske fagsmiljøets forskningsområder

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. mai 2017 14:14