Hva lærer du?

Læringsutbyttebeskrivelsen for russisk bachelor er utarbeidet på grunnlag av NOKUTs beskrivelse av læringsutbytter for bachelorgrader

Kunnskaper

Kandidaten har bred kunnskap om:

 • sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy, begreper og metoder innenfor fagområdet
 • sammenhengen mellom russisk språk og språkets litterære og kulturelle kontekst
 • russisk grammatikk, uttaleregler og grammatiske fenomener som skiller norsk fra russisk, for eksempel kasus og aspekt
 • russiske samfunnsforhold og Russlands historie fra grunnleggelsen av Kiev-staten på 900-tallet frem til i dag
 • russisk litteratur
 • akademisk oppgaveskriving og kritisk kildebruk

Kandidaten har kunnskap om (Exphil/ exfac):

 • fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper (Støttegruppe 40 studiepoeng):

 • innen minst ett annet selvvalgt fagområde, som kan gi utfyllende perspektiver til russiskstudiet og sikre faglig bredde i bachelorgraden

Kandidaten er fortrolig med:

 • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • sentrale forskningsområder innen russisk språkvitenskap, litteratur og historie
 • utvikling og endring av russisk språkbruk og rettskriving
 •  

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende:

 • faglig kunnskap og relevante resultater fra forskningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • russisk grammatikk og regler for idiomatisk russisk språkbruk skriftlig og muntlig. Språkferdigheten tilsvarer B2-nivå i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Language (CEFR)
 • kunnskap om russisk litteratur og samfunn til å analysere relevante litterære verk og sette dem inn i en historisk kontekst
 • relevante resultater fra forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger innen russisk språkvitenskap, litteratur, historie og samfunn i selvstendige skriftlige og muntlige analyser på russisk
 • ferdighetene i russisk språk og kunnskap om russisk historie, samfunn og litteratur til å analysere kompliserte problemstillinger innen disse feltene
 • russisk språk i skriftlig og muntlig argumentasjon

Kandidaten kan reflektere over:

 • eget faglig arbeid og justere dette under veiledning
 • tilbakemelding på eget arbeid og gjennom dette forbedre sine faglige prestasjoner
 • problemstillinger knyttet til språkinnlæring og bruk av russisk i skriftlige og muntlige analyser av temaer innen fagområdet

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til:

 • informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en akademisk/gitt problemstilling
 • relevant primær- og sekundærlitteratur på og om russisk språk, litteratur, historie og samfunn, og framstille dette i en resonnerende og korrekt tekst som belyser en gitt faglig problemstilling innen fagområdet russisk.

Kandidaten behersker:

 • relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • fremgangsmåter for litteratursøk i russiskspråklige skriftlige og muntlige primær- og sekundærkilder
 • kritisk kildekritikk og regler for sitering
 • teknikker for å oversette mellom russisk og norsk
 • teknikker for å lære seg russisk grammatikk og ordforråd
 • teknikker for muntlige presentasjoner på russisk

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap:

 • innenfor fagområdet
 • om russisk grammatikk og språkbruk, om russiskspråklig litteratur og litteraturteori og om russisk historie og aktuelle samfunnsforhold

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i relevante:

 • fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • fagetiske problemstillinger knyttet til forskning, kildekritikk, sitering og oversettelse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre:

 • varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • varierte skriftlige og muntlige oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid og disponere tiden slik at oppgaver blir fullført innen en fastsatt frist
 • skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner alene eller i en gruppe, og i tråd med krav til formell fremstilling og sitering på russisk

Kandidaten kan formidle:

 • sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • sentralt fagstoff om russisk språkbruk, litteratur, tekstanalyse og historie både skriftlig og muntlig på russisk i et akademisk korrekt språk og med relevant ordforråd

Kandidaten kan utveksle:

 • synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • faglig begrunnede synspunkter og erfaringer med andre på fagområdet russisk og gjennom dette bidra til økt kunnskap om russiskspråklige problemstillinger og utvikling av tolkninger og analyser

Kandidaten kjenner til:

 • nytenking og innovasjonsprosesser
 • nytenkning innen det russiske fagsmiljøets forskningsområder

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. apr. 2021 20:48