Hva lærer du?

I studiet lærer du hvordan naturlige språk kan behandles og forstås av IT-systemer og hvilke muligheter dette gir for kommunikasjon, interaksjon og informasjonsbehandling.

Etter at du har fullført bachelor i Informatikk: språkteknologi, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du forstår de grunnleggende prinsippene for elektronisk databehandling, algoritmer og programmering:

 • Du har grunnleggende kunnskap om hvordan datamaskiner er bygd opp og fungerer.

Du har kunnskaper om menneskers språk og deres oppbygning:

 • Du har en forståelse av kompleksiteten til naturlige språk.
 • Du kjenner til hva et språks leksikon og grammatiske strukturer.
 • Du har grunnleggende kunnskaper om ordklasser, morfologi, ordsemantikk, setningsstruktur og setningssemantikk.

Du kan analysere språklig materiale:

 • Du har enten nærmere ferdigheter og kunnskaper i et språk, eller du har en dypere forståelse av språks struktur på tvers av forskjellige språk.

Du kjenner mulighetene for å få datamaskiner til å forstå menneskers språk:

 • Du kjenner til hva språkteknologi kan brukes til, som maskinoversettelse, dialogsystemer, søkemotorer med mer.
 • Du har en forståelse av flertydighet som en grunnleggende egenskap ved menneskers språk.
 • Du har kunnskaper om de mest sentrale regelbaserte modeller og metoder for språkteknologiske oppgaver, slik som formell språkteori, automatateori og algoritmer for syntaktisk og semantisk analyse.
 • Du har kunnskaper om data-drevne metoder og anvendelser av maskinlæring, som n-gram og HMM-modellering, klassifikasjon og vektorrommodeller.

Ferdigheter

Du kan programmere og har bred kunnskap om programmering og teknikker og verktøy for systemutvikling.

Du behersker sentrale algoritmer i språkteknologi og kan programmere og bruke dem:

 • Du kan programmere algoritmer for oppgaver som syntaktisk analyse.
 • Du kjenner til og kan bruke verktøy for vanlige språkteknologiske oppgaver, som lemmatisering, tokenisering, ordklasse-tagging, og syntaktisk parsing – i tillegg til ressurser som leksika og korpora.
 • Du kan vurdere hvilke språkteknologiske verktøy som er hensiktsmessige for å løse en gitt oppgave.
 • Du lærer deg å bruke nye verktøy.

Du kan se en problemstilling fra et tverrfaglig perspektiv:

 • Du kjenner til hvordan språkteknologi bygger på informatikk og lingvistikk, og hvordan disse anvendes innen språkteknologi.
 • Du kjenner til hvordan språkteknologi i tillegg grenser opp mot logikk, maskinlæring og statistikk.
 • Du kjenner til hvordan språkteknologi passer inn i det bredere fagfeltet kunstig intelligens.
 • Du kjenner til språkteknologiens historie.

Generell kompetanse

Du forstår datateknologiens og språkteknologiens muligheter, farer og begrensninger:

 • Du kjenner til at det finnes formaliserte problemstillinger som ikke kan løses av datamaskiner fordi de er uløselige eller for ressurskrevende.
 • Du kjenner til at det kan være utfordrende å formalisere våre kunnskaper og ferdigheter slik at de kan utføres av en datamaskin.
 • Du kjenner til hva språkteknologi kan brukes til, som maskinoversettelse, dialogsystemer, søkemotorer med mer.
 • Du kan vurdere juridiske og etiske sider ved sitt arbeid, særlig knyttet til personvern, og kan sørge for at arbeidet er lovlig og etisk forsvarlig.

Du kan arbeide systematisk, samarbeide med andre og formidle kunnskapene dine.

Publisert 22. feb. 2016 13:59 - Sist endret 16. nov. 2020 14:40