Årsrapport for KFL h2004/v2005

Årsrapport for kjønn, feminisme og likestilling studieåret 2004/2005

 

Rapporten omhandler forrige studieår. Programlederen har ansvaret for å utarbeide rapporten, legge den fram for programrådet og sende den til fakultetet.

 

1.1 Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra programplanen

Det har ikke vært noen avvik fra programplanen dette året.

 

1.2 Oppsummering og kommentarer til gjennomføringsdata

FS -rapport 755.001 (gjennomføringsfakta - studieprogram) kan ikke brukes fordi tallene der er lite relevante og vanskelige å tolke. Følgende tall kommer fra studieseksjonen på HF og fra sentraladministrasjonen:

Opptaksrammen høst 2004 var 25 studenter. Det var 30 studenter som startet på programmet og 22 av dem var aktive studenter. Det medfører et frafall på 27%. I studieåret 2003/2004 var det et frafall på 55%, altså en betydelig forbedring dette året.

På hele programmet var det 51 registrerte studenter høsten 2004 som produserte til sammen 1110 studiepoeng. Dette er et snitt på 21.8 sp per student. Disse studiepoengene er fordelt på følgende måte: 10 studenter tok 0 studiepoeng, 3 tok 10 sp, 6 tok 20 sp, 2 tok 25 sp, 29 tok 30 sp og 1 tok over 30 studiepoeng.

Våren 2005 var det 43 studenter registrert på programmet som tok 945 studiepoeng. Det er et snitt på 21 sp per student. Disse studiepoengene er fordelt følgende: 8 studenter tok 0 studiepoeng, 6 tok 10 sp, 1 tok 15 sp, 5 tok 20 sp, 22 tok 30 sp og 3 tok mer enn 30 studiepoeng.

Studiepoengsproduksjonen for begge periodene er litt over snittet for alle bachelorprogrammene på fakultetet.

 

1.3 Er det indikasjoner på særlig god kvalitet?

Underveisevaluering av bachelorprogrammet viser at 67 % ”i stor grad” trives som student ved studieprogrammet, og 57 % av KFL-studentene ”alt i alt” er veldig godt fornøyd med studieprogrammet.

Det er særskilt interessant hva som kommer fram i evalueringen når det gjelder studieretning likestilling i og med at den har en tverrfakultær 80-gruppe. 75% av studentene er fornøyde alt i alt og trives på programmet. Like mange synes den faglige sammensetningen i 80-gruppen er god/veldig god.

Disse tallene viser vesentlig høyere andeler i kategoriene mest positivt svaralternativ enn de øvrige HF-programmene. Selv om svarprosenten (generelt i undersøkelsen) er lav, merker vi oss svarene.

Indikasjonene er ikke fulgt opp spesielt.

 

1.4 Indikasjoner på sviktende kvalitet

Studenter på et tverrfakultært program som KFL mangler tilgang/rettigheter (lesesal, utskrift, pc) til andre fakulteter. Dette er et reelt problem når studentene tar emner ved andre fakulteter. Mange KFL-studenter tar samtlige emner på andre fakulteter enn HF i flere semestre og har kontinuerlig problemer med tilgangen. Vi har tatt opp problemet i flere kanaler uten å få det løst. Problemet har avdekket en systemfeil og forutsetter at noen høyt i systemet tar tak i problemet, slik vi har bedt om.

 

1.5 Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden?

Det har vært fokusert mye på følgende oppgaver:

-         utarbeiding av emnespesifikke karakterbeskrivelser

-         mappeevaluering/evalueringsformer

-         videreutvikling/forbedring av emner med hensyn på pensum (vanskeliglighetsgrad)

-         utarbeiding av lærerveiledning

-         imøtekommelse av ønsker fra studentene om tiltak og tiltak for å gi bedre sammenheng i studieprogrammet

-         utvekslingsavtaler

 

Framover vil vi:

-         arbeide med rekruttering av studenter til utveksling (Humbolt i Tyskland og Queens i Canada), nordiske hovedstatsuniversiteter.

-         Følge opp tilsynsførers rapport, særlig erfaringer med evalueringsformer.

-         Evaluere bruk av Classfronter og dens nytte for programmet.

-         Fortsatt pedagogiske tilbud for lærerne.

-         Arbeide med felles lesesal til likestillingsstudentene på senteret for å bedre følelsen av fellesskap og minske opplevelsen av å være en kasteball mellom fakultetene.

 

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre studieprogrammet

KFL er et program med lite ”lim”, dvs. at få emner er felles/obligatoriske i programmet. Når 24 % av studentene har oppgitt at de er misfornøyd eller veldig misfornøyd med den faglige sammenhengen i studieprogrammet som helhet kan det henge sammen med manglende ”lim”.

Manglende lim reflekteres kanskje også i studentevalueringen: 29 % av studentene føler tilhørighet til KFL mens 71 % føler tilhørighet til SKK.

Vi vurderer muligheten for a) følge opp spørsmålet om faglig sammenheng på studieretningsnivå mer systematisk, bl.a. vurdere en fordypning i seksualitet og kjønn,  b) utvikling av andre tiltak som fungerer sammenbindende, c) å be SKK om å tilby flere emner.

 

Det blir fokusert på nettpresentasjonen av programmet. I studentevalueringen svarer 100% at de bruker internett for å sette seg inn i programmets oppbygning. Over 40% mener det er litt vanskelig å sette deg inn i programmets struktur. Nettsidene kan forbedres og gjøres enklere.

Programmet er også blitt utvidet med en 80-gruppe i religion og en 40-gruppe i statsvitenskap.

 

 

3. Rapport om bruk av midler til tiltak av faglig-sosial (bachelor) og faglig (master) karakter i  inneværende budsjettår

Over 40% svarer i studentevalueringen at de deltar på det meste programutvalget arrangerer.

De faglig-sosiale midlene blir i all hovedsak brukt på arrangement av programmet, slik som mottaksuke, sommeravslutning og lignende. I tillegg har det blitt arrangert en tur til Kvinnemuseet på Kongsvinger hvert høstsemester, som koster en del. Dessverre er det ikke mye penger igjen for programutvalget til å kunne arrangere turer eller andre aktiviteter.

85% av studentene sier kontakt med medstudentene på programmet er en viktig faktor for å trives som student. Siden de fleste studentene kun har felles emner i første og siste semester, er det ekstra viktig å kunne ha aktiviteter gjennom hele studieløpet for å ivareta kontakten.

 

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00