Hvorfor velge dette programmet?

Har du lyst til å vite mer om kjønn og likestilling i Norge og internasjonalt? Programmet kombinerer  studier av kjønn og et valgt fordypningsfag.  Dette gir deg kunnskap om faget knyttet opp mot temaer som feministisk teori, kjønn og makt, oppvekst, etnisitet og seksualitet. 

Fordypning i flere fagområder

Kjønnsforskning er et viktig område for kunnskapsutvikling i samfunnsforskning og humaniora. Spørsmål om kjønn og likestilling berører sentrale utfordringer i mange fag, og programmet er utformet så du raskt kommer inn i fagdebatt og teoriutvikling. Programmet kombinerer kjønnsemner med fordypning i andre fagområder, for eksempel sosialantropologi, litteraturvitenskap, filosofi, historie, sosiologi, idéhistorie eller religion. Vi hjelper deg med å finne en god fagkombinasjon.

Utvikle kritisk tenkning

Underveis i studiet får du trening i selvstendig og kritisk lesning av tekster, skriftlig fremstilling og analyse av kultur- og samfunnsforhold. Studentene vil kunne utvikle evne til å bruke tverrfaglige forskningsperspektiver på ulike områder og tilegne deg analytiske og metodiske redskaper. Du får erfaring med å gi og motta kritikk på en konstruktiv måte, og lære faglige normer for arbeidet og utvikler både selvstendighet og evne til å arbeide i grupper. Som student må du også organisere og planlegge egne arbeider innen gitte frister.

Studiemiljø

Studentmiljøet på tverrfaglige kjønnsstudier er ikke blant de største, men er desto mer tett og inkluderende. Som student på programmet kan du for eksempel delta på studentfagkvelder eller en liten utflukt! På studentfagkveldene har vi tema som utveksling, filmkveld, karrierekvelder eller smakebiter fra masterstudenter og forskere i kjønnsforskning.Studentene på programmet har sammen med masterstudentene på programmet i Gender studies et eget studentutvalg hvor de holder forskjellige arrangementer for studentene.

Studier i utlandet

På dette studiet kan du gjerne ta et semester eller to i utlandet. Programmet har egne avtaler med universitetene i Krakow, Stockholm,  Helsinki, i tillegg til populære studiesteder som Queen`s University i Kingston, Ontario, Canada, og Humboldt Universität i Berlin.

Videre studier og jobb

Etter endt bachelor kan du for eksempel ta mastergrad i kjønnsstudier eller i den fagfordypningen du har studert. Studiet gir deg flere bein å stå på etter endt utdanning. Jobbmulighetene kan både henge sammen med fagfordypningen din og den kompetansen du opparbeider deg innenfor kjønn og likestilling.

Du kan arbeide med likestilling i inn- og utland, og søke jobber i ideelle organisasjoner som arbeider med fokus på kjønn og likestilling. Jobber innen kultur og kulturformidling er også aktuelle. Du kan også rette inn jobbsøket mot både offentlig og privat sektor – og arbeide med f.eks. administrasjon, saksbehandling, medie- og informasjonsarbeid eller undervisning og opplæring.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. okt. 2019 13:35