Hva lærer du?

Programmets tema er kriminalitet, kontroll og samfunn. Du får kunnskap om de grunnleggende sidene ved det registrerte kriminalitetsbildet og kontrollsystemets virkemåter. Du vil bli kjent med ulike historiske og teoretiske perspektiver og lære å benytte dem for å forstå kriminalitet og kontroll i samtiden. Kriminologifaget omhandler mange av de store dilemmaene i vår tid, som migrasjon og migrasjonskontroll, sosial marginalisering og ulikhet og årsakene til og bekjempelsen av kriminalitet og andre former for skade. Som kriminolog lærer du å forholde deg faglig til de store dilemmaene i vår tid.  

Bachelorprogrammet i kriminologi gir kjennskap til og trening i samfunnsvitenskapelig metode. Gradvis blir du introdusert for kritisk drøfting av samfunnsvitenskapelige kunnskapskilder. Det kreves etter hvert evne til å diskutere kriminologiske problemstillinger. Gjennom studieløpet skal du utvikle ferdigheter til å gjennomføre akademiske drøftelser.

 

Etter endt studieforløp skal du ha kunnskaper om

 • Utvikling i og sammensetningen av kriminalitetsbildet og avviksdefinisjoner.
 • Utvikling i og sammensetningen av kriminalitetskontroll, herunder institusjonell så vel som uformell sosial kontroll.
 • Kriminologiens kunnskapskilder.
 • Samfunnsvitenskapelige metoder.
 • Sentrale temaer og teorier innen kriminologi.
 • Ulike begrunnelser for straff og  straffens virkninger.

 

Etter endt studieforløp skal du ha disse ferdighetene:

 • Gjøre faglig relevante betraktninger omkring kriminalitetsbildet, lovgivingsprosesser, kriminalpolitisk debatt, lovbrytere, ofre, og ulike former for avvik.
 • Reflektere over kontrollens utvikling, nye kontrolltiltak og kontrollens virkninger.
 • Vise hvordan lovbrudd og reaksjoner på lovbrudd kan forstås  på forskjellige måter.
 • Kunne diskutere avvik og straff som sosiale fenomener.

 

Etter endt studieforløp skal du ha følgende generell kompetanse

 • Kunne forstå, og anvende, samfunnsvitenskapelig metode.
 • Utvikle og gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid.
 • Utforme en tekst etter akademiske standarder.
 • Drøfte en problemstilling.
 • Kunne forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder.
 • Kunne lese saksframstillinger kritisk.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. sep. 2017 10:38