Hva lærer du?

Studieprogrammet integrerer fagene sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap.

Meningsflyten innen populærkultur, politikk, reklame og livsstil er sentrale temaer, ikke minst i en tid med intens interesse for kommunikasjon og medier. Du kan til en viss grad forme din egen bachelorgrad ved å velge emner og fordypningsfag. Studiet gir deg et faglig grunnlag for å forstå og ta del i meningsutveksling om kultur og kommunikasjon. Du får trening i å utvikle komplekse forskningsspørsmål, samt å samle inn, vurdere og analysere informasjon. Dette er egenskaper som er høyt verdsatt på arbeidsmarkedet.

Kunnskap

 • Du skal kunne gjøre rede for begreper, teorier og analysemåter innen feltet kultur og kommunikasjon
 • Du skal ha inngående kunnskap om sentrale perspektiver på kultur og kommunikasjon i fagene sosiologi, sosialantropologi, psykologi og medievitenskap
 • Du skal kjenne til et utvalg av samtidsstudier om kultur og kommunikasjon
 • Du skal kunne hovedprinsippene for vitenskapelig analyse og bearbeiding av data

Ferdigheter

 • Du kan bruke de fire fagenes innsikter om kultur og kommunikasjon i studier av dagsaktuelle fenomener
 • Du kan formidle innsikt om fagfeltet kultur og kommunikasjon på en klar og ryddig måte, både skriftlig og muntlig
 • Du kan formidle kulturfaglige ideer, problemer og løsninger
 • Du kan reflektere kritisk over tegn, språk, kultur, kommunikasjon, identitet, mediepåvirkning og makt

Generell kompetanse

 • Du har utviklet en tverrfaglig kompetanse – og faglig fantasi – som setter deg i stand til å se et kulturelt fenomen fra flere sider
 • Du skal kunne anvende kunnskap og ferdigheter i avgrensede forskningsarbeider i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • Du kan planlegge og gjennomføre arbeider innenfor gitte frister
 • Du skal kunne gi og motta kritikk på en konstruktiv måte og å kunne medvirke konstruktivt i faglig utviklings- og endringsarbeid
 • Du skal kunne skille mellom kunnskaper og meninger
 • Du har utviklet respekt, åpenhet og toleranse for folk med annen kunnskap og kultur
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. mars 2020 14:59