Hva lærer du?

I dette studiet konsentrerer du deg om matematiske problemstillinger eller matematiske aspekter ved problemstillinger fra andre fagområder. Du får et solid grunnlag i matematikk, og mulighet til å fordype deg i en av fagets mange spesialiseringer.

Etter at du har fullført master i Matematikk, har du oppnådd:

Kunnskaper

  • Du har dyp innsikt, forståelse og intuisjon innenfor et avgrenset område av matematikk, avhengig av studieretning og valg av masterprosjekt.
  • Du har solid erfaring i å bruke matematisk språk.
  • Du har gjennom ditt masterstudium opparbeidet deg god erfaring med å bruke og forstå ulike generelle bevisteknikker innen matematikk. Dette innebærer å ha kunnskap om i hvilke sammenhenger de ulike teknikkene har sin styrke, men også å få erfaring i å avgjøre om et bevis er formelt korrekt.

Ferdigheter

  • Du kan sette deg inn i kompliserte matematiske problemer, presisere problemstillinger og finne fram til egnede løsningsmetoder. I arbeidet med masterprosjektet har du fått trening i å sette deg inn relevant faglitteratur og til å bruke denne på en aktiv og kritisk måte i forhold til ditt eget prosjekt. 
  • Du kan formulere en teoretisk eller praktisk problemstilling i et matematisk språk, og evner å jobbe mot en løsning av problemet innenfor en formelt korrekt ramme. Enten masterprosjektet har sitt utspring i et matematisk problem eller i en mer anvendt problemstilling, så vil du være trent i å finne løsninger som er logisk sett korrekte, ut i fra det aktuelle aksiomatiske grunnlaget. Du vil også kunne ha noe erfaring med å forandre dette grunnlaget, for om mulig å arbeide fram en teori som vil være bedre egnet til å forstå den aktuelle problemstillingen.

Generell kompetanse

  • Du kan formulere deg presist og vitenskapelig, på norsk og engelsk, så vel skriftlig som muntlig. Under arbeidet med masteroppgaven får du tilbakemelding på både form og innhold av ditt skriftlige arbeid. Ved den avsluttende masterhøringen presenterer du resultatene dine og diskuterer dem med ekstern og intern sensor.
  • Du kjenner til hovedlinjene i utvikling av matematikk og matematikkens underdisipliner. Gjennom arbeidet med masterprosjektet vil du få kjennskap til den historiske utviklingen av studentens fagfelt, så vel som matematikk i sin allmennhet.
  • Du kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Masterprgrammet i matematikk bidrar til å utvikle studentens faglige nysgjerrighet og gi han eller hun forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Læringsutbytte for deg som startet på studiet høsten 2017 eller tidligere

Publisert 22. des. 2016 10:49 - Sist endret 15. juli 2021 11:18