Informasjon om godkjenning av studieplan

Studieplan

Studieplanen er en samarbeidsavtale mellom deg som student, din(e) veileder(e) og programrådet for studieprogrammet om gjensidige rettigheter og plikter i forbindelse med avtalen for masterstudiet. Fristen for å levere studieplanen er 1.desember i ditt første semester. Dersom du ikke leverer studieplanen innen gjeldende frister, har du ikke rett til veiledning og du vil etter skriftlig varsel miste din studierett på programmet.

Spesialpensum

Det teoretiske pensumet skal bestå av 60 studiepoeng, i tillegg til en masteroppgave på 60 studiepoeng. Dersom emnetilbudet ikke dekker hele det pensum du ønsker, kan du sammen med veileder legge opp deler av ønsket pensum som spesialpensum (maks 10 studiepoeng). Spesialpensumet skal være godt spesifisert med liste over litteratur, samt hvilke sider som legges opp.

Vedlegg til studieplanen

Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven føres på eget ark og må vedlegges studieplanen. Det skal også leveres en risikovurdering på eget skjema, hvis du har hovedveileder ved Kjemisk institutt. Begge vedleggene må signeres av student og veileder/e.

Registrering av undervisning og eksamen i Studentweb

I Studentweb skal du hvert semester registrere undervisning og eksamen i ordinære emner innen fristene 1. september og 1. februar (h.h.vis høst/vår). Unntaket er i semester(e) hvor du kun jobber med masteroppgaven, da du kun skal bekrefte planen din og semesterregistrere deg. Studieadministrasjonen foretar oppmelding til masteroppgaven når studieplanen er godkjent av programråd.

Endringer underveis - søknad om deltid/permisjon og utsatt innlevering.

Du kan endre det teoretiske pensumet underveis i masterstudiet. Søknad om nytt teoretisk pensum skal være godkjent og signert av hovedveileder.

Søknader om deltid eller permisjon skal leveres innen 1. desember/1.juni for å bli registrert semesteret etter. Årsaken må dokumenteres og søknaden må inneholde en revidert plan for gjennomføring av studiet.

Utsatt frist for innlevering av masteroppgaven kan innvilges etter søknad. Søknaden må spesifisere årsaken til forsinkelsen, og dokumentasjon på denne må vedlegges.

Alle endringer må godkjennes av instituttets programråd, og søknader må være signert av både student og veileder/e. Søknader leveres/sendes/ til programrådet på MENA v/ studiekonsulenten.

Publisert 19. jan. 2018 13:00 - Sist endret 9. nov. 2018 11:13