Undersvisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Dette studieprogrammet tilbys både til norskspråklige og engelskspråklige studenter. En del emner vil derfor kunne bli undervist på engelsk.
I masterstudiet benytter kandidaten sine kunnskaper fra bachelorstudiet til å gjennomføre et tidsavgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt. Arbeidet foregår under veiledning av én eller flere lærere ved Fysisk eller Kjemisk institutt, eventuelt supplert med veiledere fra eksterne institusjoner. Teoripensumet i mastergraden settes opp i samarbeid med veileder(e) og består av utvalgte emner, samt eventuelt et spesialpensum (normert til ca. 33 sider. per studiepoeng).

Eksamens- og vurderingsformer

Emnene på masterprogrammet på MENA har muntlige eller skriftlige avsluttende eksamener. Flere emner har obligatorisk oppgaveinnleveringer og obligatoriske laboratoriekurs. Nærmere opplysninger finnes på de enkelte emners internettsider. Etter Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, skal alle eksamenene i teoretisk pensum i mastergraden være fullført og bestått ved avslutning av nest siste semester.

Avslutning av mastergradsstudiet

Avsluttende eksamen på masterstudiet består av innlevering av masteroppgaven, og en offentlig presentasjon med eksaminasjon etterpå. Hoved innlevering er 15. mai for vårsemester og 15. november for høstsemester. Eksamen som avholdes før 1. september regnes som våreksamen og 1. februar som høsteksamen. Senest 3 uker før innlevering må din hovedveileder sende inn skjema for melding om mastereksamen til instituttets studieadministrasjon.

Innlevering av masteroppgaven

Forsidemal for masteroppgaver ved MN finnes her

Masteroppgaven skal leveres innen kl. 12.00 på innleveringsdagen til DUO vitenarkiv via studentweb og i Inspera.  
Masterkandidaten kan bestille trykk av oppgaven sin hos Reprosentralen, og få dekket trykking av et visst antall eksemplarer av oppgaven på instituttets regning (normalt et eksemplar til kandidaten, et eksemplar til internsensor, et til eksternsensor og et til hver veileder). Kandidaten skal da laste opp oppgaven sin selv på nettsiden til Reprosentralen. Kjemisk institutt vil i forkant av hovedinnlevering sende ut en epost til aktuelle kandidater med opplysninger om hvilken kontostrengt (Sted-, Prosjekt- og Tiltakskode) som skal benyttes ved bestilling av trykking av masteroppgaven hos Reprosentralen.
Kjemisk institutt dekker inntil 600 kr for trykking av masteroppgaven, inkludert fargesider. Dersom du har mange fargesider i oppgaven (flere enn 5-6 sider) kan trykkingskostnaden overstige 600 kroner og du må selv dekke det resterende beløpet (se prisliste), på egen faktura du får av Reprosentralen. Etter ca. tre virkedager vil oppgaven være ferdig trykket. Studenter må selv avtale henting av kopiene på Reprosentralen.

Avsluttende eksamen

Når kjemisk instituttet har mottatt melding om avsluttende eksamen fra hovedveileder, vil instituttet nedsette en eksamenskomité som består av en intern sensor og en ekstern sensor. Normalt skal komitéen arbeide seg fram til et omforent standpunkt. Dato/tidspunkt for avsluttende eksamen skal da også være avtalt mellom veileder, ekstern sensor, internsensor og kandidaten. Eksamen finner normalt sted ca. fire uker etter innleveringen.
Eksamen består først av en offentlig presentasjon på minimum 30 minutter der studenten selv gir en oversikt over oppgaven, etterfulgt av en åpen muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med de som skal sette karakter. Eksamen skal offentlig kunngjøres senest en uke før eksamen.

Utklarering og utlevering av vitnemål

Etter at du er ferdig med avsluttende mastergradseksamen må du fylle ut et uklareringsskjema som du også kan få utlevert på ekspedisjonen ved Kjemisk institutt. Ved utfylling av dette skjemaet utklareres du fra alle enheter ved instituttet. Etter at utklareringsskjemaet er fylt ut og innlevert, vil vitnemål utleveres ca. 1 mnd etter avlagt eksamen. Studenter vil få beskjed på epost når vitnemålet er klart for utlevering.

 

Publisert 7. mai 2018 15:48 - Sist endret 11. mai 2020 09:01