Retningslinjer for tildeling av tidlig valgnummer ved valg av fordypningspraksis

Studiet regnes som hovedbeskjeftigelsen. Idrett, arbeids-, forsknings- eller økonomiske forhold gir ikke grunnlag for å tildeles tidlig valgnummer.

Ektefelles/samboers arbeids- eller utdanningssituasjon gir alene ikke grunnlag for tilrettelegging i fordypningspraksisperioden.

Innvilget tilrettelegging innebærer at man får tidlig valgnummer. Valgnummer er ikke knyttet til spesielle praksisplasser eller geografiske områder.

Praksisplassene er tilknyttet UiO ved skriftlige avtaler, og et bestemt valgnummer gir en bare rett til å velge blant de plassene som er tilgjengelige når det er ens tur til å velge, ikke til at det opprettes/ skaffes andre plasser.

Kriterier for tildeling av tidlig valgnummer

  • Daglig omsorg for barn opptil 10 år. I særskilte tilfeller kan daglig omsorg for barn eldre enn 10 år også gi grunnlag.

Søknad må inneholde opplysninger om antall barn, alder og omsorgsituasjon. Dokumentasjon må leveres sammen med søknad. Dersom dokumentasjon er innlevert tidligere er det ikke nødvendig å levere samme dokumentasjon på nytt.

  • Egen alvorlig behandlingstrengende sykdom

Med dette menes:

  • behandlingen ikke kan følges opp med tilsvarende kvalitet på praksisstedet
  • behandling ikke kan gjennomføres innenfor rammene for tilstedeværelse i praksisperioden (70 %-regelen)
  • det ikke kan tas en pause i behandlingen i den perioden praksis varer.

Søknader i denne kategorien må dokumenteres av behandlende lege.

  • Alvorlig behandlingstrengende sykdom i nær familie (barn, ektefelle og samboer). Søknader i denne kategorien må dokumenteres.

Prosedyre for valg av praksisplass og behandling av søknad om tilrettelegging

  • Søknad om tidlig valgnummer sendes til Det medisinske fakultet, P.B 1078 Blindern, 0316 Oslo. Nødvendig dokumentasjon som for eksempel legeattest eller fødselsattest må leveres sammen med søknaden. Søknad må foreligge senest 1. mai for fordypningspraksis i januar (unntak for fordypningspraksis i januar 2020, da fristen blir satt til 15.august) og senest 1. november for fordypningspraksis i mai/juni. Prioriteringsrekkefølgen innbyrdes blant de som innvilges tidlig valgnummer avgjøres ved tilfeldig trekning.

Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at en student får behov for tilrettelegging etter at søknadsfristen er løpt ut, men før valg av plass er gjennomført, kan Studieseksjonen etter særlig søknad tildele tidlig valgnummer.

Modulutvalget ved leder og koordinator foretar trekning av valgnummer for det øvrige kullet etter at studiedekan har tildelt tidlig valgnummer.

Kontaktperson

Spørsmål vedrørende tilrettelegging rettes til:

Elvira Kostanda

Publisert 24. juni 2019 09:08 - Sist endret 20. aug. 2019 14:08