Valgfrie emner i medisinstudiet

I tillegg til de 8 modulene i medisinstudiet er det lagt inn elektive perioder som skal brukes til prosjektoppgavearbeid og valgfrie emner.

 
Studieløp med elektive perioder og valgfrie emner

Første elektive periode

Første elektive periode i studieløpet kommer midt i modul 3 for høstkull og etter modul 2 for vårkull, og skal brukes til valgfrie emner.

Den første uka i perioden er satt av til kurset «Studiedesign og kunnskapshåndtering». Dette kurset inngår i emnet MED5090 – prosjektoppgave og er ikke et valgfritt emne. Andre uke i perioden er satt av til valgfritt metodefordypningsemne, mens uke 3 og 4 dedikeres til valgfritt temaemne.

Du som student skal velge ett metodeemne (vektet til 2 studiepoeng) og ett temaemne (vektet til 3 studiepoeng) i løpet av den første elektive perioden.

Emner som avholdes i 2019, og som studenter på kull høst-16 og vår-17 kan velge blant, er listet opp under. Følg lenke fra emnekode til emnebeskrivelse for informasjon om emnet.

Emnekode Metodeemner (2 stp)
MED3001 Praktisk epidemiologi
MED3002 Kvalitative metoder i helseforskning
MED3003 Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller
MED3004 Statistiske metoder for analyse av klinisk data
MED3005 Litteraturstudier og systematiske oversikter
MED3006 Kliniske og eksperimentelle forskningsmetoder

 

Emnekode Temaemner (3 stp)
MED3050 Medisinsk etikk*
MED3051 Migrasjonshelse
MED3052 Global helse
MED3053 Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi
MED3054 Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv
MED3055 Helseledelse*
MED3056 Kreft og kommunikasjon
MED3057 Prehospital akuttmedisin
MED3059 Kreftforskning
MED3060 Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning
MED3061 Makt og kunnskap i helsetjenesten*
MED3062 Påvisning og monitorering av sykdom i laboratoriet
*Tas sammen med eksisterende masterkurs på Institutt for helse og samfunn

Frister og emneprioritering - slik søker du

Alle studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering av valgfrie emner i StudentWeb. Studenter som skal ta valgfrie emner i januar 2019 (kull H-16 og V-17) må foreta sine emneprioriteringer i perioden 1. oktober - 14. oktober 2018. Du skal sette opp 3 valg for metodeemnet og 6 valg for temaemnet.

Slik går du frem for å prioritere emner i StudentWeb

StudentWeb stenger for emneprioritering ved fristens utløp. Studenter som ikke har overholdt fristen for emneprioritering blir plassert på emner ut fra ledig kapasitet. Dersom du ikke søker innen fristen, vil du ha liten mulighet til å påvirke hvilket emne du får plass på. Dersom du grunnet uforutsette hendelser ikke får søkt innen fristen, må du så snart som mulig kontakte administrativ koordinator for valgfrie emner.

Opptak til emner

Det er en målsetning at alle skal få plass på de valgfrie emnene de ønsker. Imidlertid kan plassbegrensninger på en del av emnene føre til at du ikke får mulighet til å ta det emnet du er mest interessert i. For å øke sjansen for at du skal få ta et av emnene du er mest interessert i, skal du sette opp emneprioritering i StudentWeb.

Når fristen for å prioritere emner i StudentWeb er ute, blir prioriteringene behandlet. Alle søkere blir tildelt et trekningsnummer, der laveste trekningsnummer blir tildelt plass etter ønsket prioritering først. Du vil få beskjed om hvilket emne du har fått plass på i StudentWeb senest 26. oktober. Du vil automatisk bli undervisnings- og vurderingsmeldt i emnene du får opptak til.

Hospitering ved Universitetet i Bergen

Profesjonsstudiene i medisin ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen vil i januar 2019 prøve ut en hospitantordning for studenter som skal ta valgfrie emner. Å være hospitant betyr å delta i undervisning og ta eksamen ved et lærested der man ikke er fast student.

Les mer om hospitantordningen

Innpassing av forskerlinjeemner

Er du forskerlinjestudent kan du søke om å få gjennomførte emner på forskerlinjen godskrevet istedenfor for de valgfrie emnene. Frist for å søke om fritak er 14. oktober.

Velg fra listen over forhåndsgodkjente emner fra Forskerlinjen her 

Skriv hvilket emne som skal benyttes for fritak for et valgfritt metode- og/eller temaemne i din søknad. Søknad sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Fritak fra valgfrie emner

I enkelte tilfeller kan det innvilges fritak for valgfrie emner for studenter som tidligere har avlagt emner ved et annet program, fakultet eller lærested, forutsatt at tidligere avlagte emne representerer en faglig fordypning innen medisin.

For å få vurdert om et tidligere avlagt emne kan kvalifisere for fritak for et valgfritt metode- eller temaemne, send en dokumentert søknad til postmottak@medisin.uio.no.

Det må komme klart frem i søknaden om det søkes fritak for et metode- eller temaemne, og det må dokumenteres at emnet representerer en faglig fordypning innen medisin. Søknaden sendes innen 14. oktober.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om fritak:

  • Emnebeskrivelse og pensumliste for tidligere avlagt emne dersom emnet er avlagt ved et annet lærested enn UiO.
  • Du trenger ikke å legge ved karakterutskrift dersom du gir samtykke til å hente resultater fra annet lærested i StudentWeb. Dersom du ikke har gitt samtykke til resultatoverføring i StudentWeb må du legge ved kopi av karakterutskrift.

Merk at du må gjennomføre emneprioriteringen for valgfrie emner i StudentWeb innen gjeldende frister, selv om du søker om fritak for et valgfritt emne. Søknader om fritak vil normalt ikke være ferdigbehandlet før fristen for emneprioritering er ute. Det er derfor viktig at du setter opp en emneprioritering hvis søknad om fritak ikke skulle bli innvilget.

Spørsmål?

Kontakt administrativ koordinator Mattias Solbakken

Omtale av valgfrie emner

Publisert 6. sep. 2016 12:26 - Sist endret 17. aug. 2018 11:18