Prosjektoppgavens innhold og størrelse

Uansett hvilket tema du velger for oppgaven, er forutsetningen at du skal gjøre et selvstendig, inngående og skriftlig prosjekt med en selvkritisk vurdering av problemstillingen.

Oppgavetyper

Du kan velge en problemstilling ut i fra de ulike, medisinske fagområdene. Problemstillingen kan også befinne seg i skjæringspunktet mellom det medisinske fagområdet og andre, eksempelvis teknologiske eller pedagogiske, fagfelt. Prosjektoppgaven kan også baseres på kritiske litteraturstudier eller egne undersøkelser.

Aktuelle oppgavetyper

Litteraturstudie

Hvis oppgaven baseres på en litteraturstudie, må den være en inngående studie av original- og oversiktspublikasjoner fra spesialtidsskrifter. Oppgaven skal inneholde en diskusjon av resultatene og konklusjonene den undersøkte faglitteraturen har generert. En litteraturstudie må også omfatte en kritisk vurdering av metodene som brukes i publikasjonene.

Klinisk materiale

Dette er en undersøkelse av et avgrenset, klinisk materiale, i samarbeid med veileder.

Epidemiologisk undersøkelse og spørreundersøkelse

Slike undersøkelser krever høy ekspertise og kan være svært tids- og ressurskrevende. Det er derfor viktig at du etablerer god kontakt med en erfaren veileder.

Eksperiment

Det kreves lang opplæringstid for å bli fortrolig med eksperimentell metode. Et slikt prosjekt må derfor være forankret i et etablert forskningsmiljø med et nært veiledersamarbeid. Et slikt prosjekt er ofte mer langsiktig enn en prosjektoppgave.

Andre oppgavetyper

Andre aktuelle temaer for en prosjektoppgave kan være medisinsk-pedagogiske prosjekter, utarbeidelse av informasjonsmateriell eller medisinske multimedia-undervisningsprogrammer. Du må også i disse tilfellene skrive en samlet presentasjon av prosjektet med fokus på hensikten med arbeidet, kritisk vurdering av metoden du har valgt, samt en konklusjon for hva du har oppnådd med prosjektet.

Oppgavestørrelse for gammel studieplan og kull som startet i gammel studieplan, men går over til ny i løpet av studiet (V-12 tom V-14)

Det ferdige produktet bør ikke overskride 25 sider (Times New Roman i størrelse 12 med enkel linjeavstand) og en godt gjennomarbeidet oppgave vil med fordel være kortere. Oppgavelengden vil dessuten avhenge av prosjektoppgavetema (/problemstilling).

Engelsk sammendrag

Samtlige prosjektoppgaver skal inneholde et abstrakt (cirka 250 ord) på engelsk.

Artikkel som prosjektoppgave

Det gis adgang til å benytte et påbegynt forskningsprosjekt som grunnlag for prosjektoppgaven. Dersom du er medforfatter på en refereebedømt, vitenskapelig publikasjon, kan den godkjennes som en prosjektoppgave.

For å få godkjent en artikkel som prosjektoppgave må du sende inn ett eksemplar av artikkelen til Studieseksjonen, Nina Lind, PB 1078 Blindern, 0316 Oslo eller på e-post til nina.lind@medisin.uio.no, innen innleveringsfristen som gjelder ditt kull.

Om du ikke er førsteforfatter, må et sammendrag av publikasjonen (2-10 sider avhengig av omfanget) vedlegges. Sammendraget skal inneholde en resultatdiskusjon og en plassering av forskningsarbeidet i et større fagperspektiv. Det må også vedlegges en redegjørelse fra veileder om hvilken rolle studenten har hatt i arbeidet med artikkelen. Dette sendes inn sammen med artikkelen.

Prosjektoppgave og utveksling

Fakultetet tilrettelegger ikke for utveksling i tilknytning til prosjektoppgaven eller prosjektoppgaveperioden. Om du likevel skal tilbringe et opphold i utlandet i forbindelse med prosjektoppgaven, organisert på egenhånd eller via veileder, kan du få reisestøtte av Lånekassen, gitt at oppholdet er på minimum 4 uker. For dokumentasjon av et slikt opphold overfor Lånekassen, ta kontakt med koordinator for utreisende utvekslingsstudenter på medisin.

Publisert 12. des. 2014 11:12 - Sist endret 27. des. 2018 16:09