Hva lærer du?

KUNNSKAP

Kandidaten har inngående kunnskap om

 • estetiske, etiske, teoretiske, historiske og litteratursosiologiske problemstillinger i litteraturvitenskapen
 • samtidslitteratur og “verdenslitteratur”
 • litterær analyse, kvalitativ og kvantitativ metode
 • litteraturformidlingens sjangre, arenaer og «mellommenn»
 • hvordan litteraturen forvaltes og organiseres i samfunnet med hensyn til utgivelse, distribusjon, kritikk og lesning
 • litteraturens rammebetingelser og hvordan slike betingelser innvirker på litteraturens innhold, form og funksjon
 • hvordan institusjonelle forhold styrer så vel avsender- som mottakersiden i det litterære feltet
 • litteraturens plass i samfunnet og samfunnets plass i litteraturen
 • både skjønnlitteraturens og sakprosaens sjangre

FERDIGHETER

Kandidaten kan

 • tenke analytisk og stille kritiske spørsmål til litteraturvitenskapens teori og metode på den ene siden og til litteraturens tekstgrunnlag på den andre, til form, innhold og funksjon og til de sammenhenger litteraturen inngår i
 • vurdere litterære tekster før og etter utgivelse og reflektere over hvilke kvalitetskrav og betingelser det er relevant å stille til en tekst på forskjellige stadier i utgivelsesprosessen, det være seg i forbindelse med forlagsarbeid (konsulentuttalelser) eller anmeldervirksomhet
 • reflektere kritisk over materialitetens betydning for litteraturens innhold og tilegnelse både med hensyn til tradisjonelle bøker og e-bøker
 • analysere kontekstuelle forhold – sosiale, kulturelle, politiske, økonomiske, teknologiske og kjønnsmessige – som innvirker på litteraturens innhold, form og funksjon.
 • arbeide analytisk og selvstendig, individuelt eller i gruppe, med formidlingsrelaterte problemstillinger og legge frem løsninger innen angitte tidsfrister

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten har særlig kompetanse i

 • litteraturformidling og de arbeidsoppgavene som må utføres med litteraturen på veien fra forfatter til leser
 • bokbransjen og dens kulturpolitiske utfordringer
 • å analysere etiske spørsmål i forbindelse med utgivelse og formidling av litteratur
 • å reflektere kritisk over teksters status, tilblivelses- og publiseringshistorie, identifisere varians (avvik) i publiserte tekster og redegjøre for betydningen av denne variansen for utgivelse og lesning
 • å formidle avanserte fagtekster i litteraturformidling og litteraturvitenskap klart og presist
 • å arbeide selvstendig og analytisk med pålagte og egeninitierte oppgaver av høy kompleksitet, og fremlegge løsninger i et utvetydig språk, skriftlig og muntlig
 • å planlegge og gjennomføre et større selvstendig arbeid i litteraturformidling etter vitenskapelige idealer
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. des. 2017 13:09