Hva lærer du?

Studieretningen vil deg innsikt og kunnskap innen arbeids- og organisasjonspsykologi innenfor faglige perspektiver (teorier, begreper), sentrale metoder (innsamling av data, analyser, fortolkning), og profesjonell utøvelse av faget (presentere, kommunisere, formidle).

Kunnskapsmål

 • Gjøre rede for sentrale teorier, begreper og tradisjoner og hvordan disse kan benyttes i praksis i organisasjoner.

 • Gjengi sentrale perspektiver og rammeverk som er gjeldende for norsk arbeidsliv - uttrykt i arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, og lignende lovverk og dokumenter.

 • Beskrive hvordan endringsprosesser kan forståes, forklares og utføres.

 • Gjøre rede for sentrale vitenskapsteoretiske modeller som anvendes innen fagfeltet.

 • Drøfte styrker og svakheter med ulike metodiske tilnærminger, herunder metodetriangulering i møtet med sentrale problemstillinger innen fagfeltet.

 • Drøfte ulike kausalitetsmodeller innen fagfeltet herunder tredjevariabeleffekter i et individ - gruppe - ledelse - organisasjons perspektiv.

Ferdighetsmål

 • Identifisere, formulere og beskrive ulike formål og strategier i arbeidslivet og for organisasjoner.

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak i arbeidslivet knyttet til en rekke problemstillinger

 • Presentere hvordan vitenskapelig teori kan anvendes i praksis i bedrifter

 • Arbeide i team

 • Analysere prosessene i de teamene du er en del av

 • Organisere og gjennomføre prosjekter og endringstiltak.

 • Gjøre rede for din egen rolle som konsulent for en organisasjon

 • Anvende verktøy og teknikker innen arbeids- og organisasjonspsykologien

 • Gjennomføre evalueringer og endringsprosesser i organisasjoner

 • Fremstille svakheter og styrker ved metode som anvendes.

 • Kunne håndtere problemstilling knyttet til reliabilitet og validitet ved datainnsamling.

 • Kunne analysere innsamlede data i forhold til ulike kausalitetsmodeller.

 • Kunne redegjøre for sammenheng mellom problemstilling, metodevalg og vitenskapsteoretiske modeller.

Generell kompetanse

 • Respektere over og handle i tråd med de etiske standarder innen feltet arbeids- og organisasjonspsykologi

 • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet

 • Reflektere over, Initiere og medvirke konstruktivt i faglig endrings- og utviklingsarbeid

Publisert 19. juni 2012 10:08 - Sist endret 19. jan. 2021 14:20