Hva lærer du?

På dette programmet lærer du om bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du får kjennskap til sentrale begreper, forskningsfunn, teorier og metoder. Undervisning vil i hovedsak dekke områdene helsepsykologi, utviklingspsykologi, kognitiv psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, kultur- og samfunnspsykologi, sosialpsykologi og personlighetspsykologi.

Kunnskap

 • Gjøre rede for psykologiske teorier, metoder og forskningsresultater

 • Forstå hvordan et psykologisk fenomen kan studeres og forklares på flere måter og vurdere ulike teoretiske forklaringer opp mot hverandre

 • Gjengi og diskutere spesifikk kunnskap fra de ulike fagområdene. Erkjenne psykologiens bredde gjennom dets biologiske og sosiale forankring samt fagets historiske utvikling

Ferdigheter

 • Vurdere ulike forskningsmetoder for innsamling og analyse av et datamateriale

 • Anvende ulike psykologiske perspektiver i analyse og beskrivelse av et fenomen

 • Gjennomføre litteratursøk og arbeide med/sette seg inn i relevant faglitteratur

 • Demonstrere god skriftlig og muntlig formidlingsevne innenfor psykologifaget

 • Gjennomføre et selvstendig avgrenset akademisk arbeid/oppgave i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer

Generell kompetanse

 • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det psykologiske fagfeltet

 • Arbeide selvstendig, organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister, og å kunne gi og motta kritikk på en konstruktiv måte

 • Påpeke betydningen av  respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger

 • Utvikle faglig nysgjerrighet gjennom utveksling av synspunkter med andre

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. mars 2018 10:00