Hva lærer du?

 • En mastergrad i rettssosiologi gir grunnleggende kunnskaper om sentrale rettslige institusjoner og om rettens og rettssystemets funksjoner.
 • Hvordan retten bidrar til å bestemme hvem som får adgang til, og være medlem av, samfunnet, og hvem som ekskluderes (asylsøkere, funksjonshemmede, eldre).
 • Hvordan retten skaper nye rettslige identiteter— for eksempel muligheten for å skifte kjønnsidentitet eller verne om sin ‘digital double’.
 • Hvordan retten bidrar til å endre normene våre, når handlinger tillates eller kriminaliseres—som for eksempel miljøforurensing, seksuell trakassering eller digitale krenkelser på nett.
 • Hvordan rettsregler bidrar til fordeling av velferdsressurser— og hvordan disse skapes, for eksempel ved beskatning, avgifter og konsesjoner.
 • Hvordan jussen kan regulere utvikling og bruk av ny teknologi, for eksempel når det gjelder kunstig intelligens eller væpnede droner.
 • Hvordan teknologien endrer retten— for eksempel når det gjelder førerløse biler eller eggdonasjon.
 • Hvordan internasjonale rettsregler virker (f.eks. menneskerettigheter, handelsavtaler, klimaforpliktelser, flyktningsystemet).
 • I hvilke tilfeller retten skaper samhold i samfunnet og i hvilke tilfeller den skaper splittelse og konflikt.

Studieprogrammets hovedtema er vekselvirkningen mellom rett og samfunn. Retten handler også om makt og ideologi. Et viktig overordnet perspektiv er at moderne samfunn gjennomgår en sterk rettsliggjøring, hvor lover, forskrifter, dommer og sedvanepraksiser i økende grad regulerer det sosiale, kulturelle og økonomiske liv. Du vil få kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi, trenes i å vurdere fagstoff på en kritisk og saklig måte, foruten at du gjennomfører et selvstendig vitenskapelig arbeid. Du vil få kunnskap om rettssosiologiens klassikere og nyere, teoretiske debatter innen fagfeltet. Du vil trenes i å presentere og diskutere fagstoff både skriftlig og muntlig. Du kan velge å skrive masteroppgaven med utgangspunkt i både empiriske og teoretiske problemstillinger. Det blir lagt stor vekt på trening i både skriftlig og muntlig fremstillingsevne gjennom skriving av vitenskapelige tekster, kritiske analyser, og muntlige presentasjoner.

Mastergradsstudiet passer for deg som er interessert i rettssosiologiske spørsmål og som ønsker å fordype deg innen et av fagets mange områder. Studiet passer for deg som både er interessert i foreliggende kunnskap, å se kunnskap og kunnskapsproduksjon i et kritisk lys og også i å fremskaffe ny kunnskap gjennom systematiske analyser av empirisk eller teoretisk materiale.

Kunnskapen du tilegner deg vil ha stor overføringsverdi til mange situasjoner i arbeidslivet. Med en mastergrad i rettssosiologi vil du være godt egnet til stillinger innenfor både forskning, undervisning, høyere utdanning, ulike organisasjoner, offentlig sektor og privat næringsliv. En mastergrad i rettssosiologi kan kvalifisere for opptak til et doktorgradsstudium.

Kunnskaper

 • Avansert rettssosiologisk kunnskap og mer spesialisert innsikt i enkelte av rettssosiologiens temaområder
 • Inngående kunnskap om ulike rettssosiologiske teorier og metoder som brukes i rettssosiologisk forskning  
 • Grundig innsikt i sammenhengen mellom formulering av problemstilling, utarbeidelse av metodisk framgangsmåte og analytisk rammeverk og konklusjoner
 • God oversikt over fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

 • Kan ut fra anerkjente vitenskapelige kriterier vurdere fagstoff teoretisk, metodisk, forskningsetisk og i forhold til hvilken relevans det har for bestemte problemstillinger
 • Kan presentere og drøfte faglige problemstillinger på en systematisk måte  
 • Gjennomføre en selvstendig, vitenskapelig undersøkelse av en nærmere avgrenset problemstilling
 • Evne til å posisjonere arbeider ut fra fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Samarbeide med medstudenter og faglærere, forholde deg til de tilbakemeldinger du selv får og bidra med tilbakemeldinger til andre
 • Kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og behersker begreper og uttrykksformer i rettssosiologi
 • Har utviklet den etiske bevisstheten om problemer som kan oppstå i forskning ved valg av problemstilling og ved bruk av forskningsresultater

Generell kompetanse

 • Kan avgrense et tema eller et problem slik at det blir håndterlig for undersøkelse
 • Kan sette deg inn i relevant litteratur, innhente materiale for å belyse ulike problemstillinger og analysere materialet systematisk
 • Kan presentere ditt arbeid på en klar måte og reflektere kritisk over ditt eget arbeid
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og med allmennheten
 • Respekterer vitenskapelige verdier som åpenhet, etterrettelighet, presisjon og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer
 • Arbeider i overensstemmelse med grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger
 • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter og bidra til nytenkning
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. mai 2020 16:07