Hva lærer du?

I samfunnsgeografi lærer du om hvordan og hvorfor sosiale prosesser får romlige konsekvenser – som når bilbruken ett sted fører til miljøproblemer andre steder eller endringer i rurale strøk fører til innflytting til byer. Vi undersøker forholdet mellom samfunn og naturmiljø, hvordan sosiale og økonomiske forskjeller kommer til uttrykk geografisk, og hvordan makt utøves innenfor og på tvers av landegrenser. Derfor sier vi at samfunnsgeografi er studiet av samfunnets romlighet.

I samfunnsgeografi er vi opptatt av steder, de utgjør viktige holdepunkter i menneskers liv. Steder er i stadig utvikling og kobles sammen gjennom arbeid, globalisering og migrasjon. Derfor handler samfunnsgeografi også om nettverk, strømmer og forflytninger. Faget søker å forstå hvordan beslutninger som tas lokalt, for eksempel i byen der du bor, påvirker regionale og globale prosesser, og omvendt. En bachelorgrad i samfunnsgeografi gir deg en kritisk og analytisk tilnærming til verden rundt deg.

Kunnskap

 • Du forstår og anvender kjernebegrepene i samfunnsgeografi.
 • Du har bredde- og dybdekunnskap om sentrale temaer, prosesser og teoretiske tilnærminger innenfor hovedretningene i faget.
 • Du har bredde- og dybdekunnskap om viktige samfunnsutfordringer og kan forstå koblinger mellom økonomiske, politiske og sosiale relasjoner og natur-samfunn, spesielt omkring byutvikling og -planlegging, klimaendringer og omstillingsprosesser, økonomisk globalisering, demokratisering og medborgerskap, fattigdom og ulikhet, mobilitet og migrasjon, regional utvikling og innovasjon, og politisk organisering og arbeidsliv.
 • Du har kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder og analyse brukt i samfunnsgeografi, deriblant geografiske informasjonssystemer (GIS).

Ferdigheter

 • Du kan reflektere kritisk over samfunnsutfordringer på basis av faglig kunnskap og et romlig perspektiv.
 • Du kan identifisere og forklare forskjeller og sammenhenger i tids- og stedsspesifikke kontekster.
 • Du kan anvende samfunnsgeografiens kjernebegreper, teorier og metoder i analyse av tids- og stedsspesifikke kontekster.
 • Du kan finne, vurdere og henvise til relevant faglitteratur på en kildekritisk måte for redegjørelse og analyse av ulike problemstillinger.
 • Du kan planlegge og gjennomføre selvstendig analytisk arbeid i tråd med prinsipper for vitenskapelig redelighet.
 • Du er i stand til å forstå og bruke sentrale begreper i kvantitativ metode.

Generell kompetanse

 • Du har utviklet evne til å vurdere spørsmål fra et romlig perspektiv og ut ifra ulike ståsted.
 • Du har et reflektert og kritisk forhold til kunnskap.
 • Du kan innhente, vurdere, systematisere og analysere informasjon på en kritisk og redelig måte.
 • Du kan formidle faglig innsikt både skriftlig og muntlig på en tydelig og presis måte til ulike målgrupper.
 • Du kan utveksle synspunkter og argumentere både muntlig og skriftlig på grunnlag av faglig kunnskap.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig så vel som i grupper.
 • Du har evne til ta imot og gi konstruktiv tilbakemelding om andres og eget bidrag.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. mars 2020 09:57