Hva lærer du?

I samfunnsgeografi lærer du om forholdet mellom samfunn og naturmiljø, hvordan sosiale og økonomiske forskjeller kommer til uttrykk geografisk, og hvordan makt utøves innenfor og på tvers av landegrenser. Derfor er samfunnsgeografi studiet av samfunnets romlighet. Du lærer om hvordan og hvorfor sosiale prosesser får romlige konsekvenser – som når bilbruken ett sted fører til miljøproblemer andre steder eller endringer i distriktene fører til innflytting til byer.

I samfunnsgeografi er vi opptatt av steder. De utgjør viktige holdepunkter i menneskers liv. Steder er i stadig utvikling og kobles sammen gjennom arbeid, investering og migrasjon. Derfor handler samfunnsgeografi også om nettverk, strømmer og forflytninger. Faget søker å forstå hvordan beslutninger som tas lokalt, for eksempel der du bor, påvirker regionale og globale prosesser, og omvendt. En bachelorgrad i samfunnsgeografi gir deg en kritisk og analytisk tilnærming til verden rundt deg.

Kunnskap

 • Du har bred innsikt i temaer som byutvikling og -planlegging, klimaendringer og omstillingsprosesser, økonomisk globalisering, demokratisering og medborgerskap, fattigdom og ulikhet, mobilitet og migrasjon, regional utvikling og innovasjon, og politisk organisering og arbeidsliv.
 • Du forstår og anvender kjernebegreper og teoretiske tilnærminger innen samfunnsgeografi.
 • Du har kunnskap om sentrale bærekraftutfordringer.
 • Du har kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i samfunnsgeografi og får mulighet til å lære å bruke geografiske informasjonssystemer.

Ferdigheter

 • Du kan reflektere kritisk over samfunnsutfordringer basert på faglig kunnskap og et romlig perspektiv.
 • Du kan analysere sammenhenger mellom økonomiske, politiske og sosiale forhold og naturmiljø.
 • Du er i stand til å forstå og bruke samfunnsvitenskapelige metoder.
 • Du kan bruke faglitteratur på en kildekritisk måte for å analysere relevante problemstillinger.
 • Du kan planlegge og gjennomføre selvstendig analytisk arbeid i tråd med prinsipper for vitenskapelig redelighet.
 • Du kan bruke din faglige kunnskap til å være med å løse sosiale og miljømessige bærekraftutfordringer.

Generell kompetanse

 • Du har utviklet evne til å vurdere spørsmål fra et romlig perspektiv og ut ifra ulike ståsted.
 • Du har et reflektert og kritisk forhold til kunnskap.
 • Du kan innhente og analysere informasjon på en kritisk og redelig måte.
 • Du kan formidle faglig innsikt både skriftlig og muntlig på en presis måte til ulike målgrupper.
 • Du kan utveksle synspunkter og argumentere både muntlig og skriftlig på grunnlag av faglig kunnskap.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og til å samarbeide med andre.
 • Du har evne til å ta imot og gi konstruktiv tilbakemelding på andres og eget bidrag.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. des. 2021 12:34