Hva lærer du?

Med en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo skal du ha fått avansert kunnskap om moderne samfunnsøkonomi som en akademisk disiplin, analyseferdigheter, samt kompetanse i å planlegge og gjennomføre et samfunnsøkonomisk utredningsarbeid.

Kunnskap

 • oppnå avansert kunnskap om de komplekse økonomiske mekanismene som karakteriserer moderne samfunn;
 • ha inngående kunnskap om samfunnsøkonomisk teori om ressursforvaltning, enten det gjelder arbeidskraft, naturressurser eller produksjonsutstyr
 • forstå hvordan økonomien blir påvirket av økonomisk politikk, teknologisk utvikling og demografiske forhold
 • analysere hvordan markedene for varer og tjenester fungerer og hvordan inntekt skapes og fordeles. Analysene skal kunne ha både et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv, og analysehorisonten skal kunne være både kortsiktig (konjunkturstabilisering) og langsiktig (økonomisk vekst)
 • sette opp matematiske modeller, samt tallfeste modellene med data fra Norge og andre økonomier;
 • bruke økonometriske og matematiske metoder;
 • ha anledning til fordypning i emner som energiøkonomi, konkurransepolitikk, næringsøkonomi, finansielle markeder, miljø- og ressursøkonomi, utviklingsøkonomi, internasjonal handel og globalisering

Ferdigheter

 • analysere eksisterende samfunnsøkonomiske modeller og vurdere deres relevans for teoretisk og praktisk problemløsning;
 • bruke relevante modeller og metoder til å arbeide selvstendig, men under veiledning
 • utføre utrednings- eller forskningsarbeid i samfunnsøkonomi

Generell kompetanse

 • på selvstendig grunnlag anvende spesialisert og konkret problemløsning
 • analysere relevant faglitteratur, presisere samfunnsøkonomiske problemstillinger, samt ha innsikt i hvordan du kan knytte forbindelsen mellom teori og empiri
 • ta i bruk økonomiske modeller og kunne formidle både forutsetningene for slike modeller, og resultatene av en modellbasert analyse av både teoretisk og empirisk karakter
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. apr. 2014 13:44