Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Du skal skaffe deg et teoretisk, faghistorisk og metodisk grunnlag for å kunne arbeide med forskning, utredning og rådgiving innen norsk som andrespråk. Gjennom studiet skal du få kompetanse til å arbeide med problemstillinger relatert til det norske flerkulturelle samfunnet, spesielt de som har berøring med språklige forhold for eksempel i skoleverket og ellers i kommunal- og sentraladministrasjonen.

Du skal utvide dine kunnskaper om språktilegnelse, tospråklighet, andrespråkforskningens faghistorie, samt norsk språkstruktur og språkbruk, og bli fortrolig med hovedtrekkene i nyere utvikling av språkvitenskapelig teori og metode. Du skal utvikle evnen til selvstendig vitenskapelig arbeid i norsk som andrespråk gjennom en empirisk eller teoretisk undersøkelse (mastergradsoppgaven). Gjennom dette arbeidet vil du få en bred forståelse av feltet og kunne gjøre godt begrunnede metodevalg og bli i stand til å reflektere over konsekvensene av disse. Du vil også utvikle din evne til kritisk vurdering av egen og andres forskning og til muntlig og skriftlig formidling av egne og andres faglige arbeider innenfor andrespråksforskningen.

Publisert 6. juni 2012 10:00