Hva lærer du?

Årsenheten i statsvitenskap gir deg en bred innføring i statsvitenskap, med emner innen minst tre av de fire hovedområdene faget tradisjonelt deles inn i: internasjonal politikk, komparativ politikk, politisk teori, samt offentlig politikk og administrasjon. I tillegg får du en innføring i forskningsmetoder og hvordan man gjennomfører statistiske analyser i statsvitenskap.

Du får også mulighet til å fordype deg i et mer spesialisert tema innen statsvitenskapen. Kanskje vil du lære om politikk i utviklingsland? Om hvorfor og hvordan offentlige institusjoner endrer seg?  Eller om sikkerhetspolitikk eller internasjonal miljøpolitikk?

Kunnskaper

Du skal:

 • kjenne til ulike metoder for å samle inn, bearbeide og analysere data
I tillegg fordyper du deg innen 3 av fagets 4 hovedretninger:
 
Komparativ politikk: 
 • vite hva som kjennetegner demokratier og diktaturer og ha kjennskap til debatter om forutsetninger for regimeendringer
 • kjenne til ulike valgsystemer og sammenhengen mellom et lands konfliktlinjer, partisystem og velgeratferd

Offentlig politikk og administrasjon

 • kjenne til politiske institusjoners oppbygning og virkemåte, forholdet mellom lovgivende og utøvende myndighet og forvaltningens rolle i det politiske systemet og i utforming og iverksetting av offentlig politikk og administrasjon
 • vite hvordan de mest sentrale EU-institusjonene er bygget opp og virker og hvordan Norge er knyttet til disse institusjonene gjennom EØS-avtalen
Politisk teori
 • kjenne til sentrale normative resonnementer knyttet til om politiske institusjoner, politiske handlinger og konkrete fordelinger av et samfunns goder og byrder er som de bør være
 • kjenne til velferdsstatens oppgaver og virkemåte

Internasjonal politikk

 • vite hva som kjennetegner det internasjonale systemet og staters utenrikspolitikk
 • kjenne til de mest sentrale internasjonale organisasjonenes oppbygging og virkemåte
 • vite hvorfor og hvordan stater samarbeider og hvorfor det oppstår konflikter mellom stater

Generell kompetanse

Du skal:

 • ha tilegnet deg hovedprinsippene for vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte og utviklet forståelse for forskjellen mellom et velbegrunnet standpunkt og synsing
 • utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige og forskningsetiske verdier og prinsipper

Målgruppe

Årsenheten i statsvitenskap retter seg mot deg som har interesse for politikk og forvaltning på alle nivåer, fra det lokale til det internasjonale. Faget statsvitenskap gir grunnlag for arbeid innen offentlig forvaltning, norske og internasjonale organisasjoner, skoleverket, privat næringsliv og mediene. Årsenheten lar seg godt kombinere med andre utdanninger og egner seg godt som videreutdanning.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. feb. 2021 11:13