Hva lærer du?

Utviklingsstudier er for deg som ønsker å forstå hva som skaper forskjeller mellom rike og fattige land og hvordan folk deltar for å forbedre sine levekår. Studieprogrammet er tverrfaglig og henter elementer fra samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosialantropologi og statsvitenskap for å gi deg et bredt og nyansert verdensperspektiv.

Kunnskaper

Etter en fullført bachelorgrad skal du:

 • Ha bred kunnskap om sentrale økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle prosesser som påvirker utvikling i det globale Sør
 • Ha bred kunnskap om forskjellige utviklingsperspektiver og hvordan disse kan anvendes i spesifikke analyser
 • Ha bred kjennskap til utviklingsforskning og hvordan utviklingsspørsmål studeres innenfor ulike samfunnsfaglige disipliner og tverrfaglig.
 • Ha god innsikt i sentrale samfunnsvitenskapelige metoder for innsamling og analyse av et datamateriale

Ferdigheter

Etter en fullført bachelorgrad kan du:

 • Tenke kritisk og reflektere rundt sentrale samfunnsmessige prosesser som påvirker utvikling i det globale Sør
 • Forstå og kunne gjøre rede for sentrale utviklingsspørsmål ut fra ulike tilnærminger
 • Finne frem til og sette deg inn i faglitteratur som er relevant i forhold til utvikling på tvers av kilder, sjangere og fagområder
 • Formidle faglig kunnskap på en systematisk måte både skriftlig og muntlig
 • Henvise til og anvende etiske retningslinjer for redelighet i forskning og faglige fremstillinger
 • Planlegge og gjennomføre et mindre forskningsprosjekt, gjerne basert på feltarbeid
 • Anvende samfunnsvitenskapelige metoder for innsamling og analyse av et datamateriale

Generell kompetanse

Etter en fullført bachelorgrad skal du:

 • Ha en undersøkende, reflektert og konstruktiv holdning til kunnskap
 • Ha evne til å arbeide selvstendig på en systematisk og redelig måte
 • Kunne samarbeide med andre om prosjekter og presentasjoner
 • Kunne gi og motta tilbakemeldinger på en faglig konstruktiv måte
 • Kunne utveksle synspunkter og argumentere på grunnlag av faglig kunnskap
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. des. 2017 07:42