English version of this page

Praksisopphold i Erasmus+

Et praksisopphold støttet av Erasmus+ kan gjennomføres som en del av graden din, eller umiddelbart etter fullført grad. Vertsorganisasjoner for praksisopphold kan være bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre og andre organisasjoner i de 27 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene, samt med vertsorganisasjoner i Makedonia, Serbia og Tyrkia. Det er også åpnet for at praktikanter ved norske utenriksstasjoner i EU-land, Island, Tyrkia og Makedonia kan søke om stipend gjennom Erasmus+.

 

Viktig beskjed: I forbindelse med COVID-19 er både gyldig reise- og helseforsikring et krav for å motta stipend.

Praksis som del av grad

 • Du må være student på et studieprogram ved UiO når du søker, og under utvekslingsoppholdet.
 • Du må være semesterregistrert og betale semesteravgift.
 • Praksisoppholdet må kunne godkjennes som en del av graden din ved UiO.
 • Du må ha bestått 60 studiepoeng innen starten av oppholdet.
 • Minimum oppholdslengde for praksisopphold er to måneder (60 dager).
 • En praksisavtale/Erasmus+ Learning Agreement må fylles ut og signeres av UiO (fakultet/institutt) vertsorganisasjon og student.
 • I de fleste tilfeller må du finne praksisplass selv. Ta kontakt med fakultet/institutt for veiledning.

Studenter kan motta støtte fra Erasmus+ i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA/PHD). Dersom du tidligere har vært på et helt års utveksling eller praksis gjennom Erasmus+ på samme studienivå som du søker nå, kan du ikke søke om ny utveksling med Erasmus. Dette gjelder selv om den forrige utvekslingen/praksisen var gjennom en annen institusjon enn UiO.

Praksis etter fullført grad

 • Du må søke om praksis i løpet av siste semester, før du har fullført graden din. 
 • Praksisen må gjennomføres i semesteret etter fullført grad.
 • Du må være semesterregistrert og betale semesteravgift det semesteret du er i praksis. 

I tillegg gjelder de samme kravene som ved praksis gjennomført som del av grad. Unntaket er kravet om at praksisen skal kunne godkjennes som del av graden din ved UiO. 

Ta en språktest

De fleste studenter må gjennomføre en gratis online språktest før og etter praksisoppholdet, gjennom systemet Online Linguistic Support (OLS). Testen kartlegger hvilket nivå du er på i arbeidsspråket ut ifra det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Når du kommer tilbake etter praksisoppholdet tar du en ny test, og får dermed vite hvordan du har utviklet deg språklig.

Hvordan tar jeg testen?
Alle som skal ta språktesten vil bli kontaktet av UiO med informasjon om registrering og gjennomføring.

Vertsorganisasjonen får ikke tilgang på resultatene uten at du samtykker, og det er ikke intensjonen at resultatet av språktesten skal påvirke din mulighet til å ha et praksisopphold gjennom Erasmus+.

Når du kommer hjem fra praksisoppholdet vil du få invitasjon til å ta språktesten på ny, med mindre du fikk høyeste score (C2) på første test.

Underskriv stipendkontrakt

Får å få stipend må du signere og levere en stipendkontrakt som i Erasmusprogrammet heter Grant Agreement.

Erasmusteamet ved UiO kontakter deg med informasjon om dette når vi får beskjed fra fakultetet eller programmet ditt om praksisoppholdet.

Lag praksisavtale

I Erasmusprogrammet bruker man en mal for praksisavtale som heter Learning Agreement for Traineeship. I samarbeid med studieprogrammet ditt beskriver du innhold og ønsket utbytte av praksisoppholdet. Dokumentet skal signeres av deg som student, ansvarlig enhet på UiO og mottakerorganisasjonen.

Tilrettelegging for Erasmus-studenter

Stipendprogrammet Erasmus+ har som mål å gi like muligheter for alle. Dette betyr at studenter som har behov for tilrettelegging, eller har en vanskeligstilt bakgrunn, kan få ekstra stipend for å muliggjøre utvekslingsopphold. Dersom du lurer på om du er kvalifisert for ekstra støtte kan du ta kontakt med Erasmus-teamet på UiO på e-post erasmus-uio@admin.uio.no. Ikke send sensitiv informasjon på e-post pga personvernhensyn.

Stipendutbetaling

Erasmusstipendet skal dekke noen av merkostnadene du har når du er i praksis i utlandet, men finansierer ikke hele oppholdet. Hvor mye du får i stipend avhenger av hvor du reiser, og hvor mange dager du er i praksis.

Hvor mye kan jeg få?

For studieåret 2021-2022 er satsene for praksisopphold:

 • € 610 per måned i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK*
 • € 560 per måned i de andre programlandene

*Det tildeles ikke Erasmusstipend for praksis til Storbritannia fra og med 2022/2023. 

Du får stipend for den faktiske praksisperioden:

 • Startdato: den første dagen du må være tilstede for å starte arbeidet.
 • Sluttdato: den siste dagen du må være tilstede før du avslutter arbeidet.

Praksisstedet må bekrefte start- og sluttdato. Dersom du reiser til vertslandet tidligere enn nødvendig, for å delta på språkkurs eller lignende, vil du ikke få stipend for den perioden. Det gjelder også dersom du blir igjen i vertslandet etter at oppholdet er over.

Hvordan og når utbetales erasmusstipendet?

Stipendet utbetales som hovedregel i to omganger.

 • 70% ved starten av oppholdet, etter mottatt Confirmation of Erasmus+ Exchange Period.
 • 30% etter oppholdet, når sluttrapport er mottatt.

Vær oppmerksom på at stipendet betales ut gjennom UiOs lønnssystem. Beløpet kan derfor bli markert som lønn fra Universitetet i Oslo på studentens kontoutskrift, og UiO henter inn opplysninger om studentens skattekort i forkant.
UiO overfører stipendet i norske kroner til din norske bankkonto. Vi bruker en fast omregningskurs mellom euro og kroner. Kursen settes når vi mottar stipendmidlene fra EU-kommisjonen. Eventuelle transaksjonskostnader fra banken din, for eksempel ved utbetaling til utenlandsk bankkonto, må du dekke selv.
UiO får midler fra EU for ett akademisk år av gangen. Hvis du skal ha praksis i to semestre, og oppholdet går fra vår- til høstsemester, vil du derfor få erasmusstipend for ett semester av gangen.

Hva skjer hvis jeg trekker meg?

Dersom du trekker deg fra Erasmusoppholdet før det har gått to måneder må du betale tilbake hele stipendet. Dersom du trekker deg etter to måneder, får du beholde stipendet for denne perioden, men må betale tilbake stipend tilsvarende den perioden du ikke fullførte. Det er viktig at du sier ifra til programmet ditt og erasmusteamet dersom du avbryter oppholdet, uansett årsak.
Ved avbrudd på grunn av sykdom kan du søke om fritak fra tilbakebetaling av hele eller deler av erasmusstipendet. Dette må dokumenteres med legeattest. Send en e-post til utveksling@uio.no.

Få bekreftelse fra praksisstedet i utlandet

Praksisstedet må signere skjemaet så raskt som mulig etter ankomst for å bekrefte varigheten på oppholdet ditt.

Send skjemaet ferdig signert til utveksling@uio.no.

Send inn rapport

Du plikter å levere rapport om praksisoppholdet når du kommer hjem. Du får en e-post om dette fra EUSurvey etter sluttdatoen du har oppgitt for oppholdet ditt.

Publisert 23. aug. 2017 15:32 - Sist endret 22. mars 2022 14:13