Objekter - innholdet i katalogen

Her er en detaljert liste over hva slags objekter som finnes i katalogen, hvilke attributter de inneholder og hvilke av disse som er indeksert så man kan søke etter dem.


dc=uio,dc=no

Dette objektet beskriver Universitetet. Søk med base dc=uio,dc=no og scope=sub (subtree) søker bare i selve UiO-objektet, personer og organisasjons­enheter og litt mer, men ikke i brukere, filgrupper o.a.

Innholdet følger FEIDE sitt skjema. Dette ene objektet har følgende DN og attributter:

cn=people,dc=uio,dc=no

Her ligger objekter for ansatte og studenter, samt andre tilknyttede fra SAP (personal- og lønnssystemet). Fast ansatte er synlige hvis de ikke har reservert seg, mens andre er usynlige hvis de ikke har git samtykke til publisering.

Innholdet følger FEIDE sitt skjema. Hvert objekt kan ha følgende DN og attributter:

Følgende attributter er indeksert:
 
cn, sn, givenName, mail, telephoneNumber:
Indeksert for equality, substring.
objectClass, eduPersonAffiliation, eduPersonOrgUnitDN, uid:
Indeksert for equality.
eduPersonPrincipalName:
Indeksert for equality, men denne indeksen vil antakelig fjernes hvis ingen protesterer.

Man kan ikke søke etter "title"-attributtet.

En persons stedkode(r) for organisatorisk tilhørighet (tilsetninger o.a.) bestemmer hvilke steder det listes at han er tilknyttet (eduPersonOrgUnitDN). Hva som settes som primær tilhørighet (både enhet to type tilhørighet) gjøres ved vekting av tilhørighet. Eksempelvis er ANSATT/vitenskapelig vektet høyest etterfulgt av ANSATT/takadm. Deretter følger ulike TILKNYTTET- og STUDENT-tilhørigheter. Enheten i eduPersonPrimaryOrgUnitDN er den enheten der personen har tilhørigheten satt i eduPersonPrimaryAffiliation.

cn=organization,dc=uio,dc=no

Her ligger organisasjons­treet til UiO, med de enheter som har merket av i SAP at de skal med i katalogen.

Innholdet følger FEIDE sitt skjema. Hvert objekt kan ha følgende DN og attributter:

Følgende attributter er indeksert:
 
cn, ou, mail, telephoneNumber:
Indeksert for equality, substring.
objectClass, norEduOrgUnitUniqueNumber:
Indeksert for equality.

cn=system,dc=uio,dc=no

Dette treet inneholder trærne med brukere, filgrupper og nettgrupper.

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra UiO-adresser.

cn=users,cn=system,dc=uio,dc=no

Her ligger alle brukerne ved UiO.

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra UiO-adresser. For tiden kan man likevel autentisere som brukere fra utenfor UiO, men vi håper å slå av det siden.

Vi håper å etterhvert beskytte disse slik at brukere - eller kanskje bare reserverte brukere - ikke er synlig for andre brukere.

Hvert objekt kan ha følgende DN og attributter:

Følgende attributter er indeksert:
 
objectClass, uid, uidNumber:
Indeksert for equality.

Man kan ikke søke etter "cn"-attributtet.

gidNumber har også en indeks, men denne virker bare for grupper med få medlemmer og vil kanskje fjernes i fremtiden.

cn=filegroups,cn=system,dc=uio,dc=no

Filgrupper ved UiO.

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra UiO-adresser.

Merk at innholdet er litt forskjellig fra filgrupper i NIS:

I NIS (Network Information Service, tidl. "YP") deler vi "for store" filgrupper opp i flere grupper med samme gid (gruppe-ID) men forskjellig navn. I LDAP representeres disse med ett gruppe-objekt med ett navn. Det er dermed en del gruppenavn i NIS som ikke finnes i LDAP.

Har du funnet en gruppe i NIS og skal finne den i LDAP, bør du derfor søke etter gidNumber i stedet for gruppenavn. (Kjenner du navnet på annet vis kan du bruke navnet som normalt.) Dette har imidlertid en bug, se nedenfor.

Når vi en gang i fremtiden bytter ut NIS med LDAP er det mulig vi må endre på dette, hvis restriksjonene i bl.a. glibc på gruppestørrelser fremdeles finnes og også gjelder LDAP-grupper.

Hvert objekt kan ha følgende DN og attributter:

Følgende attributter er indeksert:
 
objectClass, cn, gidNumber, memberUid:
Indeksert for equality.

Enkelte søk etter filgrupper er merkbart tregere med søkebase cn=system,... enn med søkebase cn=filegroups,cn=system,... Det samme gjelder kanskje brukere og søk under cn=users,...

cn=netgroups,cn=system,dc=uio,dc=no

Nettgrupper ved UiO - bare med brukere, ikke maskiner.

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra UiO-adresser.

Hvert objekt kan ha følgende DN og attributter:

Følgende attributter er indeksert:
 
objectClass, cn:
Indeksert for equality.

cn=automount,cn=system,dc=uio,dc=no

Automount-map for filsystemer på Unix.

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra UiO-adresser.

Struktur:

Dette er ett automount-kart - et container-objekt med andre objekter under seg som beskriver filsystemer. De ser slik ut:

Start-kartet heter "ou=auto.master,cn=automount,cn=system,dc=uio,dc=no". Under dette ligger filsystemene, f.eks. "cn=/uio/kant,ou=auto.master,cn=automount,cn=system,dc=uio,dc=no". Disse har "ldap:" i automountInformation med referanse til et nytt kart-objekt. Under det ligger et nytt automount-objekt med cn="/", og det objektet sitt automountInformation beskriver hvordan filsystemet monteres.

cn=hosts,cn=system,dc=uio,dc=no

Info om maskiner ved UiO, supplement til det som finnes i DNS.

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra UiO-adresser.

Objekter:

uioHostContact og uioHostComment kan bare leses fra utvalgte adresser/nett, samt nettgruppe unix-drift.

Alle attributtene er indeksert så de er søkbare.

cn=subnets,cn=system,dc=uio,dc=no

Subnett ved UiO, for oppslag av hvilket nett en IPv4-adresse tilhører.

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra UiO-adresser.

For å finne nettet til en adresse, konverter først adressen til et heltall. F.eks. 129.240.12.4 = (((129*256) + 240)*256 + 12)*256 + 4 = 2179992580. Søk deretter etter et nett som inkluderer denne adressen, med filter "(&(uioIpAddressRangeStart<=2179992580)(uioIpAddressRangeEnd>=2179992580))".

Objektene ser slik ut:


cn=mail,dc=uio,dc=no

Dette treet inneholder trærne med "mail targets" (for e-postadresser etc) og DNS-info (maildomener og maskiner).

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra utvalgte maskiner.

cn=targets,cn=mail,dc=uio,dc=no

targets-treet brukes av Exim til å finne ut hvor og hvordan e-post skal leveres, av IMAP for å finne på hvilken IMAP-tjener en bruker har sin e-post, og for å autentisere Webmail-, IMAP- og POP-brukere. Ett objekt tilsvarer en post i Cerebrum-tabellen email_target.

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra utvalgte maskiner.

Objektene inneholder følgende attributter. De vil antakelig byttes ut.

Objekter med targetType: Mailman eller user har også attributtene:

I tillegg inneholder objektene en av disse variantene:

Følgende attributter er indeksert:
 
objectClass, mail, target:
Indeksert for equality.

cn=dns,cn=mail,dc=uio,dc=no

dns-treet inneholder maskiner og maildomener, og brukes også til mail-levering.

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra utvalgte maskiner.

Treet inneholder to slags poster, med følgende attributter. Attributtene vil kanskje byttes ut.

En post pr host ved UiO som ikke er maildomene, men har en A record i DNS, og i tillegg har prioritert (lavest nummerert) MX record som en av pat, mons, goggins, miss eller smtp:

En post pr maildomene ved UiO:

Hvis maildomenet også er navnet på en host som beskrevet over, inneholder denne posten også attributtene:

Følgende attributter er indeksert:
 
objectClass, cn, host:
Indeksert for equality.

cn=voip,dc=uio,dc=no

Dette treet brukes av VoiP. Det inneholder trær med adresser, klienter og maskinere/domener.

Treet er beskyttet så det bare kan leses fra utvalgte maskiner.

cn=uris,cn=voip,dc=uio,dc=no

Adresser for voip

cn=clients,cn=voip,dc=uio,dc=no

Voip-klienter

cn=sipDomains,cn=voip,dc=uio,dc=no

Dette er en kopi av cn=dns,cn=mail,dc=uio,dc=no.


cn=services,dc=uio,dc=no

Her ligger objekter som tjenester ved UiO kan binde opp som hvis de trenger at LDAP-tjeneren gir dem spesiell aksesskontroll e.l.

Man kan slå opp et navngitt objekt under services (dvs. søke med scope=base), men ikke søke etter objekter på annet vis.

Et objekt ser typisk slik ut:


cn=null

Dette er LDAP-ekvivalenten til /dev/null, og kan brukes til testing, f.eks å sjekke om en LDIF er gyldig og kan legges inn. Man må autentisere for å bruke den, anonyme forbindelser har ikke skriveaksess.

F.eks "ldapadd -ZZ -h ldap.uio.no -x -w -D "DN til en bruker å binde som" < data.ldif", der hver DN i data.ldif ender med ,cn=null.