Brukervilkår og sluttbrukeravtale for Educloud Research

1. Beskrivelse av tjenesten

1.1 USIT ved Universitetet i Oslo («Tjenesteleverandøren»), tilbyr Educloud Research («Tjenesten»), en plattform for nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter for samarbeid, bearbeidelse og analyse av forskningsdata, til institusjoner i og utenfor universitets- og høyskolesektoren.

2. Brukere

2.1 Tjenestenes brukere («Brukere», «Brukeren») er enhver som benytter Tjenesten.

3. Omfang

3.1 Disse brukervilkårene gjelder for Tjenesten og alle Brukere.

3.2 For Brukere som ikke tilhører Universitetet i Oslo («UiO») gjelder i tillegg Tjenesteavtalen og Databehandleravtalen som er inngått mellom Tjenesteleverandøren og Brukerens institusjon («Kunden»).

3.3 For Brukere tilknyttet UiO («UiO-brukere») gjelder brukervilkårene i tillegg til UiOs gjeldende interne rutiner.

4. Bruker- og prosjektregistrering

4.1 For å opprette et prosjekt i Tjenesten er det nødvendig å opprette en bruker med tilhørende brukerkonto. For Brukere som ikke tilhører UiO, må Tjenesteavtale og Databehandleravtale mellom Tjenesteleverandøren og Kunden foreligge før en Bruker kan opprette et prosjekt.

4.2 Behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av Tjenesten er underlagt Databehandleravtalen mellom Tjenesteleverandøren og Kunden og tilhørende personvernerklæring. For UiO-brukere gjelder henholdsvis Tjenestens og UiOs generelle personvernerklæring.

4.3 Tjenestens personvernerklæring er tilgjengelig på: https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/hjelp/start/kontrakter/personvernerklering.html og UiOs generelle personvernerklæring er tilgjengelig på: https://www.uio.no/om/regelverk/personvern/personvernerklering.html

5. Tjenesteleverandørens plikter

5.1 Tjenesteleverandøren plikter å tilby Tjenesten slik dette er avtalt med Kunden. Hvordan tjenesten tilbys kan endres etter avtale med Kunden.

6. Brukerens plikter

6.1. UiO-brukere skal kun bruke Tjenesten for behandling av data i hht. UiOs Lagringsguide, tilgjengelig på: https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagringsguide.html i tråd med UiOs Klassifiseringsguide, tilgjengelig på: https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/tillegg/lagring/infoklasser.html.

6.2 Brukeren plikter å kun bruke Tjenesten i tråd med formålet bak prosjektopprettelsen slik denne er definert i nødvendige godkjenninger og registreringer hos NSD, REK, Personvernombud eller andre aktører som definert av Kunden eller ansvarlig institusjon.

6.3 Brukeren skal ikke dele personopplysninger med andre personer, uten at dette følger av innmelding til NSD, godkjenning fra REK, tilråding fra personvernombud eller andre føringer/godkjenninger fra eksterne aktører, Kunden eller ansvarlig institusjon.

6.4 Brukeren er selv ansvarlig for å ha nødvendige godkjenninger for behandling av personopplysninger. Personopplysninger skal ikke behandles i Tjenestene i strid med nødvendig godkjenning, tilråding og/eller etisk vurdering

6.5 Brukeren skal ikke eksportere personopplysninger fra Tjenestene uten at dette er avklart med Kunden eller ansvarlig institusjon.

6.6 Brukeren skal ikke overføre data til tredjeland utenfor EØS uten at dette er i tråd med nødvendige godkjenninger, er godkjent av behandlingsansvarlig institusjon, det foreligger et overføringsgrunnlag og det er etablert nødvendige sikkerhetsgarantier.

6.7 Brukeren kan ikke ved hjelp av Tjenestene eksportere data underlagt eksportkontroll, uten at det foreligger særskilt tillatelse.

6.8. Brukeren skal ikke bruke tjenestene til andre formål enn de som fremgår av beskrivelsen av tjenesten under pkt. 1.

6.9 Brukeren forplikter seg til å ikke gi brukernavn og passord/engangskode videre til andre personer.

6.10 Brukeren skal ikke bruke tjenestene i strid med gjeldende lov, herunder ikke oppbevare straffbart materiale på tjenestene eller materiale som er i strid med immaterielle rettigheter, ikke bruke tjenestene til å utføre eller forsøke å utføre handlinger som er ulovlige eller skadelige for tjenestene, underleverandører eller Universitetet i Oslo.

6.11 Brukeren skal ikke lagre data i Tjenesten lenger enn det som er spesifisert for et prosjekt uten at prosjektansvarlig og/eller Kunden har gitt Tjenesteleverandøren beskjed om at data skal lagres i en lenger periode.

6.12 Tjenesteleverandøren forventer følgende fra brukere av tjenesten:

Tillit: Tjenesten skal kun benyttes i henhold til intensjonene med tjenestene. Om det oppdages mulig eller faktisk (overlagt/feilaktig) misbruk skal dette rapporteres umiddelbart til Tjenesteleverandør og faktisk misbruk skal opphøre umiddelbart.

Ærlighet: Tjenestene skal brukes etter sunn fornuft og etter beste intensjoner.

Respekt: Tjenesteleverandøren forventer respekt for kolleger, de ansatte hos tjenesteleverandøren, forskningsdeltakernes privatliv, samfunnet, økosystem, kulturarv og miljøet.

Etterrettelighet: Brukerne er ansvarlige for deres bruk av tjenestene og for de data de behandler i Tjenestene; for eksempel forventes det at brukere etterlever dataminimeringsprinsippet, øvrige krav i GDPR, vilkår stilt av REK og eventuelt andre krav som påligger den enkelte behandling. Brukere er ansvarlige for deres bruk av tjenesten, samt ansvarlig for de finansielle kostnader bruken medfører.

7. Annet

7.1 Mapper og områder i et prosjekt skal ikke brukes eller oppfattes som en Brukers private område. Prosjekteier kan gis tilgang til alle områder og mapper tilhørende et prosjekt.

7.2 Bygging av desktop/operativsystem gjøres natt til fredag ukentlig til et fast tidspunkt, utenfor tidspunkt med mye trafikk, og med minst mulig påvirkning for sluttbruker.

7.3 IT-driftspersonell ved Universitetet i Oslo kan foreta nødvendige inngrep overfor Bruker for å sikre Tjenestens konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet.

8. Brudd på vilkårene

8.1 Ved brudd på disse vilkår forbeholder Tjenesteleverandøren seg retten til å suspendere bruk av Tjenestene. Åpenbar / overlagt misbruk av tjenestene kan medføre øyeblikkelig utestengelse.

8.2 Universitetet i Oslo kan aldri holdes ansvarlig for tap eller skade som følge Brukerens brudd på disse vilkår eller annen ulovlig bruk av Tjenestene foretatt av Brukeren.

9. Endring av vilkårene

9.1 Ved endringer av disse vilkårene vil Brukeren og Kunden bli varslet innen rimelig tid før endringen trår i kraft.

Publisert 25. nov. 2021 10:03 - Sist endret 25. nov. 2021 10:09