Bruk av meldingskø

Meir tekniske detaljar for å ta i bruk meldingskøa til UiO.

Hurtigstart

For dei utolmodige:

Køyrereglar

Vidare får du info om korleis vi bruker AMQP 0.9.1 på UiO. Sjå RabbitMQ si beskriving av begrepa for meir utdjupande informasjon.

Vhosts

En virtuell host, eller vhost, er RabbitMQ sin måte å skilje prosjekt eller tenester frå kvarandre. Alle entiteter - kø, binding og exchange - vil ligge i éin vhost.

Formatet til vhosts liknar på ein filstruktur:

/no/<HOST>/<PROSJEKT>/[TEST|STAGING|PILOT]

For UiO bruker vi primært berre ein vhost:

/no/uio/integration

Testing, staging og anna skiljer vi ut i eigne vhosts, til dømes:

/no/uio/integration/test

Brukarar

For å lese og skrive til meldingskøa, treng du ein brukar i meldingskøa med dei rette tilgangane. Vi skiljer mellom brukarar for avsendarar (publishers) og mottakarar (consumers). Avsendarar skal ikkje ha tilgang til køer, og mottakarar skal ikkje kunne skrive til exchange-entiteter. Mottakarar har tilgang til å opprette køer og knytte dei til exchange-entiteter.

Exchange

Ein exchange er eit "postkontor" som ein avsendar sender notifikasjonar til. Notifikasjonane distribuerast (router) vidare derfra, til dei forskjellige køene som vil ha den relevante notifkasjonen.

På UiO bruker vi primært berre ein exchange, "ex_messages", for alle avsendarar. Denne ruter notifikasjonar med metoden Topic Exchange.

  Ei kø (queue) er éin konsument si samling av notifikasjonar, eller kva type notifikasjonar den vil ha (sjå Binding). RabbitMQ vidaredistribuerer (router) dei notifikasjonane køa vil ha. Konsumenten abonnerer då på denne køa.

  Navnet til køene starter på "q_", og bør inneholde navnet på mottakaren eller tenesten som bruker den. Til dømes "q_ad_microservice" eller "q_cerebrum".

  Binding

  Kvar kø settast opp med kva type notifikasjonar den vil ha - køa må vere bunden (bound) til ein exchange med ein eller fleire nøklar. For topic exchange, som "ex_messages" er, går knyttinga mot topic.

  Administratorbrukaren i RabbitMQ set opp dette for forhåndsdefinerte køer, rett etter at køa er oppretta. Mottakar kan også sjølv definere køa, men må då ha lesetilgang til ex_messages og skrivetilgang til køa den vil binde.

  Til dømes kan køa q_ad_microservice binde seg til ex_messages med nøkkelen "cerebrum.event.account.*". Dette gjer at alle notifikasjonar med topic som starter med "cerebrum.event.account." vil dukke opp i q_ad_microservice.

  Topic

  Når topic exchange brukast for å distribuere (route) notifikasjonar frå exchange til riktig kø, må avsendar markere kvar notifikasjon med ein message routing key (topic). RabbitMQ vil sjå på topic og vidaresende (route) notifikasjonen til dei køene som har binding mot samme topic.

  Strukturen til message routing key (topic):
  `kilde`.`type`.`objekt`.`hending`
  

  der:

  kilde: Namnet til avsendaren, til dømes "cerebrum"
  type: Typen melding, til dømes "event"
  objekt: Vanlegvis kva entitetstype notifikasjonen/hendinga gjeld for, til dømes "account", "person", "group" eller "employee"
  hending: Kva har skjedd, til dømes "add", "delete" eller "modify"

  Notifikasjonar

  Kva finn du av innhald i notifikasjonane? Etter UiO sin integrasjonsarkitektur skal notifikasjonar vere tynne, som betyr at dei skal primært brukast til å informere om at noko har skjedd, for ein gitt entitet, men fortel deg ikkje meir om entiteten. Dette må du få ved å spørre kjeldesystemet.

  Det er opp til kvar teneste å definere formatet på notifikasjonane sine. Dette skal vere dokumentert hos kvart API, på api.uio.no.

  Til dømes bruker Cerebrum og SAPUiO eit notifikasjonssformat som er inspirert av SCIM sitt utkast til standard på eit meldingsformat, der vi bruker versjonen med minimalt med informasjon. Døme på korleis ei melding vil sjå ut, omtrent:

  {
   // token identifier (unik id for meldingen)
   "jti": "4d3559ec67504aaba65d40b0363faad8",
   // endringer
   "eventUris": [
    "urn:ietf:params:event:SCIM:create"
   ],
   // timestamp
   "iat": 1458496404,
   // issuer
   "iss": "https://cerebrum-uio.uio.no",
   // audience (spreads/kontekst) - gjer det enklare å forkaste meldingar du ikkje er interessert i
   "aud": [
    "AD_account",
    "exchange_acc@uio.no",
    "LDAP_account"
   ],
   // URL til entitet (GET)
   "sub": "https://cerebrum-ws.uio.no/v1/accounts/1234",
   // Parametre til event - her: kva attributtar hos objektet som er påvirka - gjer det enklare å forkaste meldingar du ikkje er interessert i
   "urn:ietf:params:event:SCIM:create":{
    "attributes":["id","name","userName","password","emails"],
   }
  }
  

   

  Andre system, som FS og TP brukar, eit format som er avleda frå JWT-standarden. Eit døme på ein notifikasjon frå FS om at ein person er oppdatert (routing key er i dette tilfelle no.uio.fs.FS-prod.personer.update)

  {"sub": "personer/56154",
   "iss": "FS-prod",
   "iat": "1582344412462",
   "operation": "update",
   "jti": "35380ac0-247d-44b3-9be3-2f2dded049ee",
   "person_id": "56154"}

  Det kan og vere lurt å ta ei avgjersle om korleis du skal referere til ressursar i kjeldesystem. Til dømes er me bunden til eit spesielt domene i dette tilfellet:

  {"sub": "https://api-waygate.uio.no/eksempeltjeneste/5"}

  Mens føljande ikkje er bunden til ei spesifikk maskin:

  {"sub": "/5",
   "iss": "eksempeltjeneste"}
  

  Det same kan du oppnå med ein meir formalisert URN:

  {"sub": "urn:eksempeltjeneste:5"}

  I dei to siste døma har me ikkje inkludert informasjon om kor ei ressurs er lokalisert. Når du hentar ressursen må du då velje å slå opp maskinnavnet. Erfaringsmessig lettar dette arbeidet med å flytte tenester mellom forskjellige miljø.

  For nyutvikla system, bør du vurdera å bruka standariserte format, til dømes CloudEvents.

  Meir info

  Publisert 24. mai 2018 20:57 - Sist endret 27. feb. 2020 14:04