Dette emnet er nedlagt

KFL2070 – Prosjektpraksis og metoder for tverrfaglige kjønnsstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en flerfaglig oversikt over ulike typer prosjekt- og forskningsopplegg med bruk av kvantitative og kvalitative metoder, innføring i forskningsetikk og oversikt over metoder for praktisk likestillingsarbeid. Emnet gir et innblikk i hvordan forskere arbeider for å få konsistens mellom spørsmål/problemstilling, teori og empiri. Det gir en innføring i hvilke muligheter og begrensninger som kjennetegner forskjellige forskningsmetoder, og noe praktisk erfaring med valg og bruk av forskningsmetoder. Emnet legger vekt på å gi studentene erfaring med å utarbeide problemstillinger, velge forskningsmetode, framskaffe data og bygge opp prosjektopplegg knyttet til kjønns- og likestillingstema. Det gir trening i akademisk skriving.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap om forskningsdesign/prosjektbeskrivelse og forskningsprosesser med vekt på ulike metodiske framgangsmåter. De skal kunne utforme en problemstilling, vurdere og begrunne valg av enkle prosjektopplegg, framskaffe og håndtere data i forhold til en problemstilling knyttet til kjønn/likestilling. Studentene skal utvikle bevissthet om forskning som praksis, og reflektere over premisser for kunnskapsutvikling. De skal tilegne seg en oversikt over relevante metoder og anvende sin metodiske kunnskap i forhold til en konkret problemstilling som er knyttet til kjønn/likestilling. Studentene skal kunne håndtere enkle forskningsetiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Ex phil, samt KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn, eller tilsvarende. Det anbefales også at studentene har kjennskap til sentrale vitenskapsteoretiske temaer som objektivitet, subjektivitet og ulike forklaringsmodeller.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, studentframlegg, oppgaveløsning basert på gruppearbeid, samt seminarer med gruppeveiledning. Deltakelse i seminarene er et arbeidskrav. Alle studentene arbeider med samme lærerformulerte tema gjennom hele semesteret. I seminarene deles studentene i grupper. Gruppene formulerer problemstilling og lager prosjektskisse knyttet til det fastsatte tema, og velger metode. Studentene skal prøve ut metoden i praksis å framskaffe og bearbeide et begrenset datamateriale med utgangspunkt i prosjektskissen. Arbeidet presenteres i en sluttrapport på 8 sider som også skal diskuteres i seminargruppen. Sluttrapporten skal godkjennes. Fronter benyttes i seminarundervisningen. Obligatorisk fremmøte på minst 80% (8 ganger) av undervisningen.

Emnet går over 10 uker.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studentene leverer en individuell oppgave på 6 sider, beregnet ut fra 2300 tegn pr. side. Denne skal bygge på sluttrapporten til den enkelte students gruppe. I oppgaven skal resultatene drøftes, andre alternative valg av metode skal vurderes og diskuteres, og det skal reflekteres over prosessen frem mot sluttrapporten, egen kunnskapsutvikling, samt etiske sider ved prosjektet til gruppen den enkelte deltok i. For å kunne levere den individuelle oppgaven må studenten ha deltatt i gruppearbeidet og ha fått godkjent sin gruppes sluttrapport.
Oppgaven bedømmes med bokstavkarakterer A til F.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering v 08
Periodisk evaluering av emnet 08-09

Annet

Minimum 8 studenter må være påmeldt for at undervisningen skal gjennomføres.
Det tas opp maksimum 25 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang vår 2010

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk