Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et valgfritt temakurs i profesjonsstudiet i medisin.

Hva lærer du?

Hvem definerer hva som er verdt å vite om helsa vår? Hvordan brukes makt for å bestemme hva som er best for andre? Hvilke maktprosesser preger iverksetting av vitenskapelig evidens i klinisk praksis? Hvordan er forholdet mellom kunnskapspolitikk, evidens og brukerperspektiver? I kurset vil disse og liknende spørsmål bli tematisert med utgangspunkt i aktuell forskning og teori på feltet. I tillegg vil du tilegne deg begreper og tenkemåter til å analysere din egen ekspertkunnskap kritisk og konstruktivt.

Læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 5 studenter

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED2200 - medisinstudiet, modul 2

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot HELSEF4403 – Makt og kunnskap i helsetjenesten

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Seminar. Emnet vil veksle mellom muntlige og skriftlige presentasjons- og diskusjonsformer. Det legges til rette for arbeid med sentrale tekster og caseanalyser.

Kurset samundervises med masteremnet HELSEF4403 – Makt og kunnskap i helsetjenesten.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Eksamen

Muntlig presentasjon/forelesning (15 minutter) over et selvvalgt tema som er relatert til emnets innhold. Studenten skal vise at hun/han kan formidle på faglig kvalifiserte måter, erfaringer og faglitteratur om makt og kunnskap.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo