Kort om emnet

Emnet (modul 2) er delt i to undervisningsblokker; humanbiologi og propedeutikk.

Faglig innhold humanbiologi: Anatomi, fysiologi, ernæringsvitenskap, medisinsk biokjemi og radiologi.

Faglig innhold propedeutikk: Propedeutikk, medisinsk atferdsfag, medisinsk etikk, anestesiologi (førstehjelp), allmennmedisin, indremedisin og kirurgi.

Modul 2: Oversikt

Hva lærer du?

Modul 2 er delt i to undervisningsblokker; humanbiologi og propedeutikk. Studentene skal etter gjennomført undervisning i humanbiologi ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innen anatomi, fysiologi, biokjemi og ernæring. Etter gjennomført undervisning i propedeutikk-blokken skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innen klinisk undersøkelse av pasienter, kommunikasjon, atferdsfag og medisinsk etikk. Studentene skal også ha kjennskap til noen vanlige sykdommer. Førstehjelp undervises tidsmessig innenfor humanbiologiblokken, men kunnskaper og ferdigheter studentene skal ha tilegnet seg i førstehjelp, testes etter propedeutikk-blokken.

Modul 2 bygger på modul 1 (MED1100). Disse to modulene omfatter til sammen alle basalfagene i medisinstudiet. Ved fullført modul skal studentene derfor ha kunnskap om hele menneskekroppens oppbygning og funksjoner. Som plattform for å lære kliniske og parakliniske fag, skal studentene etter endt modul forstå det friske mennesket i en helhetlig sammenheng.  Studentene skal kjenne menneskekroppens anatomiske oppbygning på mikroskopisk og makroskopisk nivå, kunne utføre funksjonsundersøkelser og kjenne til kroppens normale utvikling og tilpasninger. De skal ha detaljert kunnskap om hvordan kroppens organsystemer fungerer enkeltvis og samlet. Studentene skal kunne resonnere omkring sammenhengen mellom struktur og funksjon, samt resonnere rundt bortfall av normalstruktur og normalfunksjon i kroppens ulike systemer. De skal ha inngående kunnskap om hormon- og nervestyrte biokjemiske prosesser i kroppens viktigste organsystemer, kunne forklare den humane fordøyelse og omsetning av næringsstoffer og forstå ernæringens betydning for helse. Studentene skal kunne vurdere en akutt syk eller skadet person og utføre basale førstehjelpstiltak. Studentene skal forstå det medisinske intervju innenfor en biopsykososial forståelse av helse og sykdom, og de skal ha en grunnleggende forståelse av medisinsk etikk og at medisinske beslutninger ofte har etiske premisser. Studentene skal kunne utføre systematisk anamneseopptak og generell klinisk undersøkelse, og de skal kunne strukturere en pasientjournal. Studentene skal kunne redegjøre for grunnprinsippene og fasene i en allmennmedisinsk konsultasjon.

 

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED1100 - medisinstudiet, modul 1

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

For informasjon om overlapp mot nedlagte emner, ta kontakt med MED-studieinfo

 

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, seminar, kurs og klinisk praksis.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav

Det vil ikke være adgang til å bytte grupper etter at undervisningen har startet. Du følger undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele modulen. Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart i denne modulen i medisinstudiet. Nærmere informasjon blir gitt via Mine studier.

Fremmøte kontrolleres ved oppmøtebok/frammøteskjema ved fysisk undervisning eller ved lærers registrering ved digital undervisning. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser. Fremmøteregistrering skal leveres modulkoordinator senest på datoen som står på forsiden av oppmøteboken. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent, kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte. Registreringen gjøres i løpet av undervisningsaktiviteten. Deltagelse i obligatorisk digital undervisning registreres i Zoom. Det er derfor viktig at studentene deltar med sitt eget navn som brukeridentitet. Det forventes at studentene deltar under hele undervisningens varighet.

Ved nasjonale og lokale tiltak knyttet til koronapandemien, kan det på kort varsel bli gjort endringer i undervisningen og timeplanen våren 2022. Dette kan gjelde flytting av undervisning og endring av undervisningsform. Endringer blir varslet så tidlig som mulig i timeplanen/Mine studier. Ved umiddelbare endringer blir studentene også varslet via sin uio-epost eller sms.    

Kull H-20 høsten 2021/våren 2022

Moduluke 14-30

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (lsb) er obligatorisk undervisning. I moduluke 14-30 er det satt opp 6 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 14-30 er det satt opp 10 histologikurs, og studenten må være til stede på minst 7 av disse. Ved mindre enn 7 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 14-30 er det satt opp 40 kurs i disseksjon (23), funksjonsundersøkelse (7), og demonstrasjon/anatomi (10). Studentene må være til stede på minst 28 av disse. Ved mindre enn 28 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. Det er satt krav om at studentene må dissekere eller demonstrere minst 3 ganger, samt at de må vise minst 1 funksjonsundersøkelse på en medstudent. Hvis ikke dette kan dokumenteres, mistes retten til å gå opp til eksamen og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 14-30 er det satt opp 4 laboratoriekurs (fysiologi), og studenten må være til stede på minst 3 av disse. Ved mindre enn 3 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 14-30 er det satt opp to dager med førstehjelpsundervisning, og studentene må være til stede på begge disse. Ved gyldig forfall tas det umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Moduluke 35-40:

Gruppeundervisning er obligatorisk undervisning.

Det er 3 smågruppemøter i kommunikasjon, og studenten må være til stede på minst 2 av disse. I propedeutikk er det satt opp 14 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 8 av disse. Ved færre fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Studenten må levere 2 journaler.

Smågrupper på ferdighetssenteret er obligatoriske.

Praksisutplassering er obligatorisk. I timeplanen er det satt opp 2 møter ved legepraksis, og det forventes at studentene er til stede begge gangene. Ved gyldig forfall tas umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Utplassering allmennpraksis: Studenten tilbys klinikk med fysisk oppmøte hvis mulig etter gjeldende smittevernregler.

Fra kull V-21 våren 2022

Moduluke 1-13:

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (lsb) er obligatorisk undervisning. I moduluke 1- 13 er det satt opp 9 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 1-13 er det satt opp 7 histologikurs, og studenten må være til stede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 1-13 er det krav om at medisinstudentene må dissekere eller demonstrere minst 2 ganger. Hvis ikke dette kan dokumenteres via oppmøteboken, mistes retten til å gå opp til eksamen og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 1-13 er det satt opp 9 laboratoriekurs, og studenten må være til stede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Moduluke 14-30

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (lsb) er obligatorisk undervisning. I moduluke 14-30 er det satt opp 6 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 14-30 er det satt opp 10 histologikurs, og studenten må være til stede på minst 7 av disse. Ved mindre enn 7 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 14-30 er det krav om at studentene må dissekere eller demonstrere minst 3 ganger, samt at de må vise minst 1 funksjonsundersøkelse på en medstudent. Hvis ikke dette kan dokumenteres via oppmøteboken, mistes retten til å gå opp til eksamen og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 14-30 er det satt opp 4 laboratoriekurs, og studenten må være til stede på minst 3 av disse. Ved mindre enn 3 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 14-30 er det satt opp to dager med førstehjelpsundervisning, og studentene må være til stede på begge disse. Ved gyldig forfall tas det umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Moduluke 35-40:

Gruppeundervisning er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 18 kliniske smågruppemøter i timeplanen: 3 smågruppemøter i kommunikasjon og 15 i propedeutikk (hvorav 2 er på ferdighetssentret). Studenten må være til stede på minst 13 av disse. Ved mindre enn 13 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Studenten må levere 2 journaler.

Praksisutplassering er obligatorisk. I timeplanen er det satt opp 2 møter ved legepraksis, og det forventes at studentene er til stede begge gangene. Ved gyldig forfall tas umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Tilrettelegging av undervisning

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilrettelegging av undervisning. Videre kan studentforeldre som har omsorg for barn opptil 10 år søke tilrettelegging av undervisning ved å bli plassert i grupper som ofte (men ikke alltid) har sin undervisning plassert tidlig eller sent i løpet av undervisningsdagen. Det er ikke mulig å søke om tilrettelegging ved et bestemt legesenter/sykehus.

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for modulen som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

 

Eksamen

Det avvikles tre deleksamener i løpet av modulen.

På bakgrunn av koronasituasjonen, er det foretatt endringer i eksamensformer. For våren 2022 gjelder følgende:

  • Deleksamen (skriftlig digital Questionmark) i fysiologi, medisinsk biokjemi og ernæringslære. Avholdes etter moduluke 30. Gis på bokmål. Varighet 5 timer. Eksamensformen er endret til muntlig eksamen via Zoom.
  • Deleksamen i anatomi. Muntlig eksamen. Avholdes etter moduluke 30.
  • Deleksamen i propedeutikk, anestesiologi, atferdsfag og etikk. Strukturert muntlig eksamen. Avholdes i moduluke 40. Studentene må bestå alle de 5 stasjonene for å bestå strukturert muntlig eksamen.

Ved nasjonale og lokale tiltak knyttet til koronapandemien, kan det bli gjort ytterligere justeringer våren 2022. Disse blir varslet så tidlig som mulig via Mine studier.

Krav til bestått eksamen

Ved stryk må studenten gå opp i den/de deleksamenen(e) vedkommende har strøket i.

Alle deleksamener i modul 2 må være avlagt og bestått før man kan gå videre til modul 3. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen, kan fortsette å følge undervisningen på modul 3 til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som ivaretar dette.

Hjelpemidler

Skriftlig digital eksamen

Kalkulator av typen:

Citizen SR-270X/SR-270X (College)
Casio HL-820VA
Texas TI-106 (m/solcelle)
Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Muntlig/muntlig klinisk eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet MED2200 har totalt 3 deleksamener (med ulik vekting) fordelt over ett år som til sammen utgjør vurderingsgrunnlaget for hele emnet. Emnekarakteren i MED2200 gis ved bruk av gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk. På bakgrunn av koronasituasjonen, er emnekarakteren endret til Bestått/Ikke bestått våren 2022.

Skriftlig digital deleksamen som avholdes etter moduluke 30, er vektet til 18/39 av den totale emnekarakteren. Eksamensformen er endret, og den graderte karakterskala (A-F) er endret til Bestått/Ikke bestått våren 2022.

Muntlig deleksamen som avholdes etter moduluke 30, er vektet til 14,5/39 av den totale emnekarakteren. Den graderte karakterskala (A-F) er endret til Bestått/Ikke bestått våren 2022.

Strukturert muntlig deleksamen, som avholdes i moduluke 40, er vektet til 6,5/39 av den totale emnekarakteren. Det benyttes karakterskala Bestått/Ikke bestått.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kullet man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket. Bestemmelsen gjelder også for forskerlinjestudenter som rykker ned til et annet kull enn det de startet på i studiet.

Les mer om karakterskalaen

Begrunnelse og klage

Ved skriftlig digital eksamen i Questionmark gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Alle studenter med F/Ikke bestått blir automatisk meldt til ny eksamen

Studenter som ønsker gjentak, gis mulighet til dette ved neste ordinære eksamen. Påmelding via nettskjema. Fristene er 1. september for eksamener i høstsemester og 1. februar for eksamener i vårsemester. Det gis dispensasjon fra denne fristen der sensur på kontinuasjon/utsatt eksamen faller etter disse datoene. Egne beskjeder blir da gitt. 

For eksamener som ble tatt første gang våren 2021, gjelder regelen at gjentakelse må skje innen fullføring av neste modul. Beståtte eksamener i MED2200 kan ikke gjentas etter at MED3300 er bestått.

De som har avlagt eksamen tidligere og der gjentak er blitt forhindret på grunn av koronasituasjonen, kan få dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Modulen blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Eksamen i ex.phil. må være avlagt senest i modul 2.

Studenten får ikke begynne i modul 3 før ex.phil er avlagt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo