ERN2200R - Fysiologi, ernæring og medisinsk biokjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Anatomi, fysiologi, ernæringsvitenskap, medisinsk biokjemi og radiologi

Hva lærer du?

Emnet bygger på modul 1 (ERN1100 - Ernæringsstudiet, Modul 1)

Du skal etter gjennomført undervisning ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innen anatomi, fysiologi, biokjemi og ernæring. Du skal også ha kjennskap til noen vanlige sykdommer. Ved fullført modul skal du kjenne menneskekroppens anatomiske oppbygning på mikroskopisk og makroskopisk nivå, kunne utføre enkelte ernæringsrelaterte funksjonsundersøkelser, og kjenne til kroppens normale utvikling og tilpasninger.

Ved fullført undervisning skal du kunne hovedtrekkene i:

 • fordøyelsesorganenes beliggenhet, struktur, funksjon og regulering
 • næringsstoffenes fordeling i matvarer, deres nedbrytning, absorpsjon, omsetning og regulering, samt deres funksjon.
 • Du har oppnådd grunnleggende innsikt i kostens betydning for utvikling av store folkehelseproblemer som hjerte- og karsykdommer, overvekt/fedme og diabetes type 2.
 • I tillegg skal du kunne de viktigste symptomer for problemer i fordøyelsesorganene og kjenne til de vanligste undersøkelser av gastrointestinalkanalen.
 • Gjennom forståelse av normale funksjoner får du innføring i bruk av kliniske/kjemiske analyser for å diagnostisere og følge sykdomsprosesser.
 • Du skal også oppnå generell kunnskap om legemidlers opptak og omsetning i kroppen.
 • De skal ha detaljert kunnskap om hvordan kroppens organsystemer fungerer enkeltvis og samlet.
 • Du skal kunne resonnere omkring sammenhengen mellom struktur og funksjon, samt resonnere rundt bortfall av normalstruktur og normalfunksjon i kroppens ulike organsystemer.
 • De skal ha inngående kunnskap om hormon- og nervestyrte biokjemiske prosesser i kroppens viktigste organsystemer.
 • Du skal kunne vurdere en akutt syk eller skadet person og utføre basale førstehjelpstiltak.
 • Du skal kunne utføre systematisk anamneseopptak og generell klinisk undersøkelse, og de skal kunne strukturere en pasientjournal. Du skal kunne redegjøre for grunnprinsippene for en klinisk ernæringsfysiolog konsultasjon.

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter som ikke består eksamenen, eventuelt alle eksamener i et semester, kan ikke gå videre til neste semester før eksamen er avlagt og bestått. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen kan fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.


En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs og laboratoriearbeid. Heltidsstudium.

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Det vil ikke være adgang til å bytte grupper etter at undervisningen har startet, Du følger undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele semesteret. Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart i denne modulen. Nærmere informasjon blir gitt via Mine studier.

Fremmøte kontrolleres ved signaturbok/loggbok hvor lærer skal signere for fremmøte hver gang. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser. Fremmøteregistrering skal leveres Studieadministrasjonen, romnr 1164 ved Enhet for Studiestøtte senest på datoen som står på forsiden av oppmøteboka. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte.

Moduluke 1-13

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (lsb) er obligatorisk undervisning.

Fra kull H-16

I moduluke 1- 13 er det satt opp 9 smågruppemøter, og studenter må være tilstede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 1-13 er det satt opp 7 histologikurs, og studenter må være tilstede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 1-13 er det satt opp 12 disseksjonsgjennomgangs-, demonstrasjons- overflate- og funksjonsundersøkelseskurs i anatomi, og studenter må være tilstede på minst 8 av disse. Ved mindre enn 8 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 1-13 er det satt opp 9 laboratoriekurs, og studenter må være tilstede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 1-13 er det satt opp to dager med førstehjelpsundervisning, og studentene må være tilstede på begge disse. Ved gyldig forfall tas det umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Ferdighetsundervisning i ERN2200R

Det er ett obligatorisk praksisseminar på UiO i moduluke 13 og én halv obligatorisk praksisdag på Lovisenberg eller Diakonhjemmet i moduluke 14 eller 15.

I forbindelse med praksisdagen, er det svært viktig at du tar stilling til kontrollspørsmålene for MRSA på nytt. Svarer du «ja» på noen av de 7 kontroll-spørsmålene, betyr det at du må teste deg. Resultatet av prøven må foreligge før du kan delta i praksis undervisning. Eventuelle prøvesvar skal leveres til Studieadministrasjonen ved Solvor Horrig Helland.

Tilrettelegging av undervisning

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse

Eksamen

All obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamensform: Skriftlig digital eksamen - 5 timer.

Skriftlig digital eksamen gis kun på bokmål.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres på datamaskiner i eksamenslokalet i det digitale eksamenssystemet Questionmark Perception (QP).

Du må gjøre det kjent med gjennomføringen av digital eksamen. Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen medbrakte hjelpemidler tillatt. Ved behov vil kalkulator bli utdelt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert av studentene midtveis i emnet og ved emnets slutt.
Se fakultetets kvalitetssystem

Fakta om emnet

Studiepoeng

24

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk