Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

OD2200, blokk 2 varer fra moduluke 19-26 og avsluttes med eksamen i moduluke 27.

Patologi omfatter læren om sykdomsprosesser og de tilhørende morfologiske endringene i kroppens organer.

Undervisningen deles inn i generell og spesiell patologi. I undervisningen i spesiell/organ patologi anvendes basiskunnskapen fra den generelle patologi (f.eks. betennelse, atherosklerose, svulster) for å forstå ulike sykdommer i kroppens organer. I undervisningen vil mikroskopiske og makroskopiske forandringer i celler og vev som følge av sykdom stå sentralt. 

 

OD2200, blokk 3, varer fra moduluke 28-40 og avsluttes med eksamen i uke 41. 

Faglig innhold: 

· Nervesystemet og sansene. 

· Oral struktur, funksjon og utvikling. 

· Tenner – utvikling og struktur. 

Hva lærer du?

OD2200, blokk 2 er en fortsettelse av OD2100, blokk 2, moduluke 17-18 i høstsemestret.

Studentene skal her tilegne seg kunnskap om sykdommer i de ulike organer som basis for den kliniske undervisningen i de følgende semestre. De skal lære om etiologiske årsaker og patogenese, lære å kjenne igjen mikroskopiske bilder og beskrive betennelse, celleskader, reparasjon og regenerasjon, sirkulasjonsforstyrrelser og neoplasmer i ulike organer.

I tillegg skal studenten lære om sykdommers kliniske symptomatologi, prognose, behandlingsprinsipper og patofysiologiske forandringer. De skal ved pasientnær undervisning på Lovisenberg sykehus lære å ta opp sykdomsanamnese og klinisk undersøke pasienter med symptomer på sykdom i sirkulasjon-, respirasjons-, fordøyelses-, nyre/urin-, hud, og i bloddannende organer. 

 

OD2200, blokk 3 I siste halvdel av modul 2 begynner odontologistudentene på den spesifikt odontologisk rettede delen av studiet.

Studentene skal i blokk 3 tilegne seg detaljerte kunnskaper om normal struktur, funksjon og utvikling av det kraniofaciale kompleks med særlig vekt på tyggeorgan, munnhule og tenner. Studentene skal også tilegne seg grunnleggende kunnskaper om nervesystemets generelle struktur og funksjon.  

 

Læringsmål

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Odontologi (Master- 5.år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

OD2100: Odontologistudiet 3. semester

En student som ikke består eksamen i ett semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning inntil sensur er falt, evt.til resultat av klagesensur foreligger,

En student som har vært borte fra odontologistudiet sammenhengende i mer enn ett år, kan pålegges av fakultetet å gjennomgå tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/ eller ta om igjen tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

 

Overlappende emner

Overgang/innpass

Studenter som har fullført ODSEM4A/B kan få innvilget fritak for OD2200 ved overgang til modul 2. Studenter som har fullført MED/ERN/ODSEM3, MED/ERN/ODSEM3A/B, MED/ERN/ODSEM4A, må ta MED2200 på nytt ved overgang til ny studieplan. 

Undervisning

Undervisningen i blokk 2 består av forelesninger, seminarer og gruppeundervisning i: organpatologi, sykdomslære, farmakologi, undersøkelsesmetodikk, klinisk pasient demonstrasjon, klinisk undersøkelsesmetodikk og repetisjonsquiz. 

Undervisningen i blokk 3 består av forelesninger, kurs og gruppeundervisning. Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen. 

 

Obligatoriske HMS-emner 

Følgende obligatoriske nettbaserte HMS-emner inngår i OD2200 - Odontologistudiet, modul 2:  

* HMS0506 Klinikksikkerhet 

 

Emnet må være bestått innen uke 10. Hvis emnet ikke er bestått mister studenten retten til å gå opp til eksamen. 

 

Gruppeundervisning, seminarer og kurs er obligatorisk undervisning. 

 

Blokk 2 

I blokk 2 er det satt opp 10 forelesninger og 4 seminarer i organpatologi. Studentene må være til stede på minst 3 av seminarene. 
Ved mer enn 2 fravær mister studenten retten til å gå opp til eksamen, og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

 

I blokk 2 er det satt opp 16 seminarer i klinisk pasient demonstrasjon, og studentene må være til stede på minst 12 av disse. Ved mer enn 4 fravær mister studenten retten til å gå opp til eksamen, og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

 

I blokk 2 er det satt opp 8 seanser med gruppeundervisning i klinisk undersøkelsesmetodikk ved Lovisenberg sykehus, og studentene må være til stede på minst 6 av disse. Ved mer enn 2 fravær mister studenten retten til å gå opp til eksamen, og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

 

I blokk 2 er det satt opp 8 repetisjonsseminarer kalt Tema quiz, og studentene må være til stede på minst 6 av disse. Ved mer enn 2 fravær mister studenten retten til å gå opp til eksamen, og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

 

Blokk 3 

I blokk 3 er det satt opp 14 PBL gruppemøter, og studenter må være til stede på minst 11 av disse. Ved mer enn 3 fravær mister studenten retten til å gå opp til eksamen, og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

 

Tannmorfologi  

I blokk 3 er det satt opp 5 kurs i tannmorfologi, og studenter må være til stede på minst 4 av disse. Ved mer enn ett fravær mister studenten retten til å gå opp til kursprøven, og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

 

Nervesystemet og sansene  

I blokk 3 er det satt opp 2 demonstrasjoner (hjerne og sanseapparatene) og 1 histologikurs. Studenter må være til stede på minst 2 av disse. Ved mer enn ett fravær mister studenten retten til å gå opp til eksamen, og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

 

Oral makroskopisk anatomi  

I blokk 3 er det satt opp 15 kurs i makroskopisk anatomi, og studenter må være til stede på minst 12 av disse. Ved mer enn 3 fravær mister studenten retten til å gå opp til eksamen, og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

 

Oral mikroskopisk anatomi  

I blokk 3 er det satt opp 6 histologikurs, og studenter må være til stede på minst 5 av disse. Ved mer enn ett fravær mister studenten retten til å gå opp til eksamen, og må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

 

Medisinsk etikk 

I blokk 3 er det satt opp et etikkseminar. Seminaret er obligatorisk. 

Eksamen

Eksamen, blokk 2 i moduluke 27 

OD2200- Blokk 2: Undervisningen i indremedisinsk sykdomslære, undersøkelsesmetodikk og organpatologi holdes i uke 19-26  

Etter avsluttet undervisning avholdes en skriftlig digitaleksamen som inkluderer spørsmål fra alle fagområdene. 

I tillegg holdes en påfølgende muntlig eksamen med to stasjoner, en for patologi og en for sykdomslære og undersøkelsesmetodikk. 

 

Den skriftlige eksamen varer i 4 timer og den muntlige eksamen varer i maksimalt 45 minutter. 

 

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for at eksamen i OD2200, blokk 2 anses som bestått. Ved ikke bestått på skriftlig og/eller muntlig skal kun eksamen med ikke bestått tas på nytt. For muntlig eksamen må studenten stå på begge stasjoner (patologi og sykdomslære-undersøkelsesmetodikk). 

 

Ved muntlig stasjonseksamen i patologi vil studenten vurderes i forhold til 3 punkter: 

1. Evne til mikroskopering samt besvarelse av spørsmål rundt et histologisk snitt. 

2. Svare på enkelte korte spørsmål fra pensum i patologi. 

3. Bok med tegninger fra kurs i generell patologi. 

 

Del 1 teller 60%, del 2 teller 30% og del 3 teller 10%. Det er på forhånd utarbeidet et vurderingsskjema med poeng for hvert riktig svar/del av svar samt poeng for vurdering av histopatologiske tegninger. Totalt antall poeng beregnes etter avsluttet eksaminasjon og i samråd med sensor vurderes karakter etter gjeldende poengskala. 

 

Ved muntlig stasjonseksamen i indremedisinsk sykdomslære og undersøkelsesmetodikk vil studenten vurderes hvordan de gjennomfører den praktiske undersøkelsen på «pasient» og hvordan de besvarer en muntlig eksaminasjon fra pensum, oftest innen samme felt. Begge deler må bestås og hver del veier 50%. Det er på forhånd utarbeidet et vurderingsskjema med poeng for hver del av undersøkelsesmetodikken og for den teoretiske eksaminasjonen. Totalt antall poeng beregnes etter avsluttet eksaminasjon og i samråd med sensor vurderes karakter etter gjeldende poengskala. 

 

Patologi og undersøkelsesteknikk veier 50/50. Karakter for hele muntlig eksamen settes i samråd med sensorene og eksaminatorene fra begge stasjonene. Etter at sensur er falt blir det anledning for studentene å bli muntlig informert om sensuren og eventuell begrunnelse. 

 

Stasjonseksamen, blokk 3 i moduluke 41 

Studentene presenteres for oppgaver fra de fleste emner som er undervist i semesteret. Typiske eksempler er: 

 

· identifisere et histologisk snitt i lysmikroskop 

· identifisere strukturer på histologiske bilder 

· identifisere og angi funksjon til en anatomisk struktur som er markert på modell/preparat 

· identifisere kjever/tenner fra ulike dyrearter 

· identifisere en human tann 

· angi tidspunktet for første tegn til mineralisering, ferdig dannet tannkrone og frembrudd for en permanent eller temporær tann 

· aldersbestemmelse av et individ basert på tannutviklingen vist på preparat/røntgenbilde/bilde 

 

Antall stasjoner/problemer er i størrelsesorden 40, og studentene har 2 minutter på hver stasjon. 

 

Skriftlig eksamen, blokk 3 i moduluke 41 

Den skriftlige eksamen varer i 4 timer. 

Både stasjonseksamen og skriftlig eksamen må bestås for at eksamen skal være bestått. Kandidater som er sykemeldt/ikke består en av eksamenene må ta ny prøve/kontinuere i august samme år. 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kull man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket. 

 

På skriftlig digital eksamen bedømmes besvarelsene etter karakterskalaen A-F, der F betegner ikke-bestått. Karakterene A-E betegner beståtte besvarelser. 

 

Karakterene anvendes etter følgende kriterier: 

A: Bestått. Særdeles god besvarelse, som viser særdeles gode kunnskaper og evne til anvendelse og resonnement. 

B: Bestått. Meget god besvarelse, som viser meget gode kunnskaper og evne til anvendelse og resonnement. 

C: Bestått. God besvarelse, som viser gode kunnskaper og evne til anvendelse og resonnement, men med enkelte mangler og svakheter i besvarelsen. 

D: Bestått. Mindre god besvarelse, som viser kunnskaper og evne til anvendelse og resonnement, men der det er flere mangler og svakheter i besvarelsen. 

E: Bestått. Svak besvarelse med klare mangler i kunnskaper og/eller evne til anvendelse og resonnement. 

F: Ikke bestått. Besvarelsen har betydelige mangler i både kunnskaper og evne til anvendelse og resonnement. 

 

Skillet mellom bestått og ikke-bestått vil ligge på samme nivå som før innføring av graderte karakterer. Oppgavesettet som helhet har 100 poeng. Det tilstrebes at oppgavesettet konstrueres slik at laveste beståtte karakter, E, vil tilsvare om lag 55 poeng. Som en veiledning vil sammenhengen mellom oppnådd poengsum og karakter være som følger: 

 

91-100 poeng: A 

81-90 poeng: B 

71-80 poeng: C 

61-70 poeng: D 

55-60 poeng: E 

0-54 poeng: F 

 

I tillegg til at poengscore på hver enkelt oppgave er gjenstand for en skjønnsmessig vurdering skal det også foretas en skjønnsmessig vurdering av besvarelsen under ett før karakter settes. Skjønn anvendes i henhold til de ovenfor angitte kriterier for hvert karaktertrinn. 

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

32

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk