Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi deg forståelse av hvordan kunnskap fra forskning innen kognitiv psykologi kan benyttes til å belyse et praktisk problem. Du arbeider med praktiske problemstillinger innen kognitiv psykologi. De kan komme f.eks. fra rettspsykologi eller analyse av ulykker. Emnet vil bygge på kunnskapen du tilegner deg på emnet PSYC2200 - Kognitiv psykologi

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal:

  • Vise kunnskap om anvendt kognitiv psykologi. Dette innebærer å integrere og anvende basalfaget i en anvendt setting.

Ferdighetsmål
Du skal:

  • Lære å skaffe relevant informasjon innen området
  • Holde foredrag og skrive rapporter om emner som er av betydning for anvendt kognitiv psykologi.
  • Benytte kunnskap om kognitiv psykologi i løsningen av praktiske problemer, slik psykologer kan få i oppdrag fra f.eks. rettsvesenet, fra organisasjoner, eller som støtte for kunsterisk virksomhet.

Generell kompetanse
Du skal kunne:

  • Forholde deg kritisk og vurderende både til saksinformasjon og vitenskapelig kunnskap som benyttes til å belyse fenomener i samfunnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Studentene deles inn i grupper og presenterer foreløpige resultater i plenumspresentasjoner på den andre seminargangen. Deretter arbeider de individuelt og får veiledning i å skrive en rapport.

Forelesninger en dobbelttime i en uke.
Seminar av 4 timer i to uker.
Gruppearbeid 6-8 timer uten lærer til stede. Gruppeleder leser oppgaveutkast og gir skriftlig tilbakemelding.

Seminarene er obligatoriske.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom den obligatoriske aktiviteten inneholder obligatorisk deltakelse vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent dersom fraværet overskrider 15%. For dette emnet vil det si at man ikke kan være fraværende fra noen av de to seminargangene.

Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 semestre

Intensivundervises over en tre ukers periode.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave (Minimum 3000 ord).

Vi gjør oppmerksom på at tekstgjenkjenningsprogrammet ePhorus kan bli brukt ved innlevering av hjemmeeksamen på Psykologisk institutt. Se mer om innleveringsoppgaver og kildebruk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk