English version of this page

Dr.philos.-avhandlingen

Dr.philos.-avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Forskrift for graden dr.philos. ved Universitetet i Oslo inneholder overordnede regler knyttet til avhandlingen.

Om avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå, metode og dokumentasjon. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Ettersom det for dr.philos ikke er et krav om opplæringsdel tilsvarende ett semester, skal avhandlingen være mer omfattende enn det som kreves for ph.d.-graden. Kravene til ph.d.-avhandlinger kan du finne på fakultetenes ph.d.-sider.

Det fakultetet som har ansvar for bedømmelsen avgjør krav til avhandlingens omfang, hvilke språk som kan benyttes og eventuelle andre krav til avhandlingen. 

Flere mindre arbeider (artikkelbaserte avhandlinger) kan godtas som en avhandling dersom det er en sammenheng mellom arbeidene og det er redegjort for denne sammenhengen. Se universitetets veiledende retningslinjer og fakultetenes egne retningslinjer for slike avhandlinger.

Fellesarbeider kan innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres og omfanget av hvert av bidragene tilsvarer en avhandling.

Hvis du har medforfattere på deler av avhandlingen, skal du følge normene for medforfatterskap som er allment akseptert i det aktuelle fagmiljøet og nedfelt i Universitetet i Oslos retningslinjer for medforfatterskap. Ved innleveringen skal det følge en medforfattererklæring som beskriver ditt bidrag i hvert enkeltarbeid.

Når kan du ikke levere inn avhandlingen?

Du kan ikke levere inn et arbeid eller deler av et arbeid som er til vurdering for doktorgraden ved et annet lærested.

Du kan ikke levere inn et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er bedømt for doktorgraden ved annet norsk eller utenlandsk lærested, selv om arbeidet innleveres i omarbeidet skikkelse.

Du kan ikke avslutte et organisert doktorgradsprogram for å framstille deg for dr. philos.-graden.

Offentliggjøring

Dersom avhandlingen blir godkjent, skal den trykkes opp og være offentlig tilgjengelig senest fire uker før disputasen holdes. Du kan ikke legge restriksjoner på offentliggjøring av doktoravhandlingen.

Publisert 4. mai 2015 09:21 - Sist endret 18. jan. 2017 10:41