English version of this page

Søknad om dr.philos.-prøve

For å kunne søke om å fremstille deg til dr.philos.-prøven, må du ha en mastergrad eller tilsvarende og ha skrevet ferdig en doktoravhandling på egen hånd.

Hvordan søker du?

Forskrift for graden dr.philos. ved Universitetet i Oslo og Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader inneholder nyttig informasjon.

Du sender søknaden og den ferdige avhandlingen til det fakultet der avhandlingen faglig sett hører hjemme. Fakultetene har forskjellige rutiner for innlevering.

Velg fakultet:

Det humanistiske fakultet

Hvor leverer du?

Avhandlingen skal leveres til HFs delarkiv, som ligger i 2. etasje,Niels Treschows hus på Blindern, eller sendes til Det humanistiske fakultet, Postboks 1079 Blindern, 0316 Oslo.

Avhandlingen skal i tillegg leveres elektronisk som en pdf-fil. Avhandlingen som .pdf sendes til postmottak@hf.uio.no.

Hva leverer du?

 • Avhandlingen i 5 innbundne eksemplarer (du kan levere ett eksemplar sammen med søknaden, og så de fire resterende dersom fakultetet gir kandidaten adgang til å framstille seg for graden)
 • Avhandlingen som pdf-fil
 • Utfylt søknad om framstilling for graden dr.philos. (bokmål / nynorsk)
 • Sammendrag på norsk og engelsk (+ avhandlingsspråket hvis dette ikke er norsk eller engelsk)
 • Kopi av cand. philol.-, master- eller tilsvarende vitnemål, eller dokumentasjon på tilsvarende kvalifikasjoner
 • Eventuelt medforfattererklæring (på engelsk) (odt)
 • Oversikt over tidligere vitenskapelige arbeider (disse må kunne fremvises på forespørsel)
 • Eventuelt norsk oppholdstillatelse
 • Ikke-nordiske statsborgere må i tillegg legge ved dokumentasjon på avhandlingens tilknytning til Norge

Du må også sende en elektronisk versjon (word-format) av sammendraget til forskningskonsulenten på instituttet

Det juridiske fakultet

Hvor leverer du?

Avhandlingen skal leveres til Fakultetsadministrasjonen ved Gørill Arnesen, 1. etasje i Domus Academica Karl Johans gate 47 0162 OSLO, eller sendes til Det juridiske fakultet Fakultetsadministrasjonen, Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Avhandlingen skal i tillegg leveres elektronisk som en pdf-fil og sendes til postmottak AT jus.uio.no, stilet til Gørill Arnesen

Hva leverer du?

Dr.philos.-kandidater leverer ett eksemplar av avhandlingen i innbundet form og en elektronisk versjon sammen med søknad om å fremstille seg for graden dr.philos. Dersom fakultetet innvilger søknaden, skal ytterligere 4 innbundne eksemplarer av avhandlingen leveres. Øvrige dokumenter trenger ikke innleveres på nytt.

Søknadsbrevet skrives i brevs form og skal inneholde følgende informasjon:

 • erklæring om hvorvidt doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang
 • erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon

Vedlegg til søknaden skal være:

 • kopi av mastervitnemål eller tilsvarende
 • dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser i hht. forskningsetiske retningslinjer, hvis relevant
 • medforfattererklæring, hvis relevant
 • oversikt over tidligere vitenskapelige arbeider (disse må kunne fremvises på forespørsel)
 • eventuell norsk oppholdstillatelse
 • ikke-nordiske statsborgere må i tillegg legge ved dokumentasjon på avhandlingens tilknytning til Norge

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvor leverer du?

Søknaden sendes det instituttet hvor den faglig sett hører hjemme.

Hva skal søknaden inneholde?

 1. Ett eksemplar av den ferdigskrevne avhandlingen
 2. Dokumentasjon på tidligere utdanning
 3. Dokumentasjon på eventuelle tilsvarende kvalifikasjoner
 4. Oversikt over tidligere vitenskapelige arbeider (disse må kunne fremvises på forespørsel)
 5. Eventuelt norsk oppholdstillatelse
 6. Ikke-nordiske statsborgere må i tillegg legge ved dokumentasjon på avhandlingens tilknytning til Norge

Det medisinske fakultet

Les om dr.philos ved Det medisinske fakultet

Det odontologiske fakultet

Søknaden om å få avhandlingen bedømt sendes til Det odontologiske fakultet som pdf til: postmottak@odont.uio.no

Søkanden skal inneholde, i separate pdf-filer:

 1. Egen søknad om bedømmelse
 2. Avhandlingen
 3. Erklæring om innhentede tillatelser, vedlagt kopier av alle
 4. Medforfattererklæringer
 5. Egenerklæring om innlevering for første gang
 6. Dokumentasjon på tidligere utdanning
 7. Dokumentasjon på eventuelle tilsvarende kvalifikasjoner
 8. Eventuelt norsk oppholdstillatelse
 9. Ikke-nordiske statsborgere må i tillegg legge ved dokumentasjon på avhandlingens tilknytning til Norge

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvordan leverer du inn?

Avhandlingen skal leveres i 5 eksemplarer til det institutt avhandlingen faglig hører inn under. Mail også instituttet en PDF av avhandlingen samtidig. Med innleveringen skal det følge en enkel søknad om å få avhandlingen vurdert for dr.philos.-graden. Denne søknaden stiles til Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og gir kontaktopplysninger og informasjon om doktorgradsarbeidet.

Hvis du er i tvil om hvilket institutt avhandlingen hører inn under, kan søknaden sendes til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Postboks 1084, Blindern, 0317 OSLO.

Søknadens innhold

 • kontaktadresser: navn, adresse, telefon/e-postadresse,
 • informasjon om hvor og når arbeidet er utført,
 • oversikt over ev. delarbeider/artikler: Hvor og når de er publisert, artiklenes status (publisert, akseptert for publisering, planlagt innsendt ell.), hvilke prinsipp som ligger til grunn for rekkefølgen av eventuelle medforfattere,
 • utfylt og signert skjema for medforfatterskap (på engelsk) for arbeider skrevet sammen med andre , og
 • erklæring om doktorgradsarbeidet er levert til bedømmelse første/andre gang, og at avhandlingen ikke er levert til bedømmelse ved annen institusjon.
 • Bekreftet kopi av eksamensvitnemål.
 • informasjon om du har eller har hatt tilknytning til organisert doktorgradsutdanning.

 • informasjon om din tilknytning til Norge hvis du ikke er norsk statsborger.

Søknaden kan også inneholde andre opplysninger, f.eks. noen ord om forholdet til masteroppgaven dersom avhandlingen er en videreføring av denne. Du skal ikke komme med forslag til bedømmelseskomité.

Det teologiske fakultet

Hvor leverer du?

Avhandlingen skal leveres til forskningsrådgivers kontor, som ligger i 1. etasje i Domus Theologica, Blindernveien 9, eller sendes til Det teologiske fakultet, Postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo.

Hva leverer du?

 • Dr.philos.-kandidater leverer ett eksemplar av avhandlingen sammen med søknad om avgang til å fremstille seg for graden dr.philos. Dersom fakultetet innvilger søknaden, skal ytterligere 3 eksemplarer av avhandlingen leveres. Øvrige dokumenter trenger ikke innleveres på nytt.
 • Avhandlingen skal også innleveres som pdf-fil sammen med søknad om å få fremstille seg for graden. Filen sendes til forskningsadministrasjon@teologi.uio.no
 • Søknad i brevs form om å få fremstille seg for graden dr.philos., som også inneholder en bekreftelse på at avhandlingen ikke er levert til bedømmelse ved en annen institusjon
 • Kopi av cand.theol., master eller tilsvarende -vitnemål
 • Dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser i hht. forskningsetiske retningslinjer, hvis relevant
 • Medforfattererklæring, hvis relevant

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Innlevering av avhandlingen

Ved innlevering av en avhandling med anmodning om bedømmelse for doktorgrad, er det viktig at kandidaten passer på følgende:

Søknad om å få fremstille seg for dr.philos-graden stiles og sendes/leveres til fakultetet ved adresse

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Postboks 1161 Blindern 0317 OSLO

Søknaden skal også inneholde:

 • Navn, adresse, telefon (for ev. kontakter)
 • Tittel på avhandling samt informasjon om avhandlingen er en monografi eller er artikkelbasert
 • Oversikt over ev. delarbeider; hvor og når de er publisert
 • Eventuelle medforfattererklæringer
 • Bekreftet kopi av eksamensvitnemål
 • Et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk/norsk (elektronisk og i papirversjon).Det skal innen en ramme på maksimum 25 linjer (med Times 12 pkt) inneholde en omtale av:

a. hvilket fagområde avhandlingen er skrevet innenfor

b. hvilke problemstillinger/hypoteser avhandlingen arbeider med

c. hvilke(n) metode og data som er benyttet

d. viktige konklusjoner og funn som står sentralt i forskningsresultatet

e. kan funnene eksemplifiseres med nytteverdi?

f. hvor arbeidet er utført

Søknaden skal også inneholde andre opplysninger, f.eks. om arbeidet er levert inn for bedømmelse tidligere, noen ord om hva arbeidet dreier seg om og forholdet til masteroppgaven/hovedoppgaven dersom avhandlingen er en videreføring av denne. Kandidatene skal ikke komme med forslag til bedømmelseskomité. 

Sammen med søknaden skal det følge både 2 eksemplarer av avhandlingen og avhandlingen i elektronisk versjon (pdf). Dersom kandidaten har levert inn fellesarbeider med andre forfattere, skal det legges ved en erklæring fra medforfatterne om hvem som har bidratt med hva i arbeidene. Dersom to kandidater leverer et fellesarbeid, skal det legges ved en erklæring om hvilke deler av avhandlingen hver av kandidatene har ansvaret for.

Hva skjer etter at søknaden er innlevert?

Fakultetet bestemmer om du får fremstille deg til dr.philos.-prøven på grunnlag av søknaden og den vedlagte dokumentasjonen. Fakultetet kan stille krav om at du må gjennomgå bestemte kurs og/eller bestå en egen prøve før det eventuelt gis adgang til bedømmelse av doktorgradsarbeidet.

Dersom søknaden din blir godkjent blir det oppnevnt en bedømmelseskomité, og du vil få informasjon om den videre prosessen.

Du kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse, og heller ikke foreta endringer i avhandlingen etter innlevering. Hvis avhandlingen blir godkjent for disputas, skal den trykkes opp i et større antall. Du har da anledning til å rette skrivefeil o.l.

Publisert 4. mai 2015 09:21 - Sist endret 4. sep. 2019 10:28