Følger opp livsvitenskapsbygget på statsbudsjettet for 2019

I forslag til statsbudsjett for 2019 som regjeringen la fram 8. oktober, finner vi 383 millioner kroner i bevilgning til livsvitenskapsbygget ved UiO.

Livsvitenskapsbygget på 67 000 kvadratmeter skal huse 1000 ansatte og 1600 studenter når det står ferdig i 2024. Prislappen på bygget og brukerutstyr ligger an til å bli 6,8 milliarder kroner. Statsbygg er byggherre. (Illustrasjon: Ratio arkitekter as).

Nytt livsvitenskapsbygg skal sikre utstrakt tverrfaglig samarbeid for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. ... Prosjektet skal legge til rette for fremragende forskning på tvers av fagområdene og blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg. 

Prop. 1 S (2018–2019) Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

– Etter at oppstartsbevilgningen til bygget kom på årets budsjett, er det som ventet at regjeringen følger opp med midler på neste års budsjett. Vi gleder oss til å komme videre i byggeprosjektet. Dette er et etterlengtet bygg som har stor betydning for UiO og Norge, sier UiOs viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset. Han koordinerer arbeidet med bygget fra rektoratets side.

Forventer verdiskaping for pasienter og samfunn

I livsvitenskapsbygget, som skal stå ferdig i 2024, skal forskere jobbe sammen på tvers av fag for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. De skal også jobbe tettere med sykehus og industri at det skal kommer mer innovasjon ut av forskningen og resultatene fra forskningen skal tas i bruk.

Regjeringen har klare forventinger om at investering i bygget skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap og bidra til verdiskaping.


Fakta om livsvitenskap

Noen områder som drar nytte av ny innsikt fra forskning og innovasjon innen livsvitenskap

  • forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommer, for eksempel nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer
  • håndtering av antibiotikaresistens
  • forvaltning av naturressurser, for eksempel fiskebestanden
  • helsetjenesten, helsenæringen, marine næringer, landbruk og grønn industri
Av Norunn K. Torheim
Publisert 8. okt. 2018 11:03 - Sist endret 9. okt. 2018 08:16