Livsvitenskap ved UiO: Innovasjonsprogrammet SPARK Norway et springbrett til ekstern finansiering

SPARK Norway skal bidra til økt innovasjon innen helserelatert livsvitenskap. Etter i overkant av ett års drift begynner innovasjonsprogrammet å gi resultater for prosjektene i form av gjennomslag på eksterne søknader. UiO:Livsvitenskap håper nå på nasjonalt samarbeid om programmet.

Noen av SPARK Norway-teamene som har lykkes med ekstern finansiering. Oppe til venstre: Bjarne Bogen og Gunnveig Grødeland. Oppe til høyre: Jan Solberg, Jonas Skogestad og Magnus Aronsen. Nede til venstre: Jo Waaler og Stefan Krauss. Nede til høyre: Aina Rengmark, Alessandro Cataliotti, Henriette Andresen, Lise Román Moltzau og Finn Olav Levy.
(Foto: UiO/Yngve Vogt, Carina V.S. Knudsen, Gunnar Fredrik Lothe og Carina V.S. Knudsen).

Prosjektene i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway får blant annet rådgiving og veiledning fra mentorer samt milepælsbasert finansiering.

Et gledelig resultat etter i overkant av ett års full drift er at prosjektene lykkes med å få finansiering andre steder. Flere av dem tilskriver suksessen deltakelsen i innovasjonsprogrammet.

– Basert på det prosjektene selv sier, er et konservativt estimat at deltakelse i SPARK Norway har vært direkte avgjørende eller medvirkende årsak til at rundt 30 millioner kroner er hentet inn fra andre finansieringskilder siden oppstart, sier en fornøyd SPARK Norway-leder Morten Egeberg som er administrativ leder i UiO:Livsvitenskap.

Friske midler til forskning på influensa, kreft, hjertesykdom og høyt blodtrykk

Fire av prosjektlederne som har lykkes godt med ekstern finansiering, er Gunnveig Grødeland, Magnus Aronsen, Jo Waaler og Henriette Andresen som jobber med henholdsvis influensavaksiner og bedre behandling av kreft, hjertestans og høyt blodtrykk.

De har fått forsknings- og innovasjonsmidler fra blant annet Forskningsrådet og Helse Sør-Øst RHF.

 • Gunnveig Grødeland jobber med å utvikle en mer målrettet influensavaksine som også kan produseres langt raskere enn dagens vaksiner. Hun har fått 8 millioner fra Forskningsrådets FRIPRO-støtte til unge forskertalent. I tillegg har hun fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF og midler fra EU-programmet Transvac.
 • Magnus Aronsen jobber sammen med Jonas Skogestad for å finne ny behandling mot dødelig hjerterytmeforstyrrelse. De har fått 5 millioner kroner for Forskningsrådets FORNY-program i tillegg til innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF som de mener kan tilskrives deltakelse i SPARK Norway.
 • Jo Waaler jobber med ny strategi for å behandle kreft. Også han har fått 5 millioner fra Forskningsrådets FORNY-program der han mener deltakelsen i SPARK Norway har hatt betydning for finansieringen. Han har i tillegg fått verifiseringsmidler fra UiO og både forskerstipend og innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF.
 • Henriette Andresen jobber med å utvikle en ny måte å behandle høyt blodtrykk på. Prosjektet har fått 8 millioner fra Forskningsrådets program Biotek 2021 og verifiseringsmidler fra UiO som hun mener kan tilskrives sin SPARK Norway-deltakelse. I tillegg har hun fått 1,3 millioner i fra Norwegian Centennial Chair Program (NOCC) som er et samarbeid mellom UiO, NMBU og Universitetet i Minnesota.

Suksesskriterier

UiO:Livsvitenskap og partnerne i SPARK Norway har satt opp suksesskriterier for programmet. Etter 2 års SPARK Norway-deltakelse skal prosjektene ha oppnådd minst ett av følgende kriterier:

 1. Være et attraktivt lisensieringsalternativ (gjennom oppstart av bedrift eller lisensiering til tredje part)
  SPARK Norway ønsker alltid å stimulere til oppstart av en bedrift når det er et alternativ og prosjektgruppen ønsker det.
 2. Klare til å gå i klinisk testing
 3. Modnet til et stadium der ytterligere finansiering fra andre kilder kan fås

Egeberg forteller at nærmere to tredjedeler av prosjektene er i, eller i ferd med å gå over i, en kommersiell eller klinisk fase. Selv om dette er preliminære data, mener han det er lovende med hensyn til SPARK Norway sine suksesskriterier.

Jobber for nasjonal utbredelse

Under Arendalsuka i fjor inviterte UiO:Livsvitenskap andre universitet, virkemiddelapparatet og politikere til presentasjon av SPARK Norway-programmet. UiO har tro på at programmet egner seg godt også for andre norske akademiske institusjoner.

I slutten av mai skal Egeberg presentere SPARK Norway på universitetenes nasjonale dekanmøte med håp om å etablere samarbeid.

Støtter opp om livsvitenskapsbygget og helsenæring

For UiO:Livsvitenskap er SPARK Norway-programmet ett av tiltakene som skal bidra til at UiO tar i bruk det nye livsvitenskapsbygget på en god måte når det står ferdig i 2024. Både livsvitenskapsbygget og SPARK Norway er behørig omtalt i Helsenæringsmeldingen som Regjeringen la fram 5. april.

Ett annet tiltak i regi av UiO:Livsvitenskap er etableringen av tverrfaglige forskningsgrupper, såkalte konvergensmiljøer. Her ble åtte nye miljøer utpekt før påske.


FAKTA SPARK Norway

 • har i dag 17 prosjekter, 11 av disse har vært med i overkant av ett år. De seks siste ble tatt opp i programmet i vinter.
 • basert på det velrenommerte programmet Stanford SPARK
 • toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode
 • målet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen
 • forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS eller Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp gjennom årlige utlysninger
 • forskere som blir tatt opp får veiledning fra erfarne mentorer fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring
 • lansert under Oslo Life Science-konferansen 13. februar 2018
 • arrangerer åpne møter, SPARK Norway Educational Forum, én gang i måneden
 • prosjekter, rådgivere og mentorer har i tillegg månedlige lukkede møter der prosjektene etter tur får tilbakemeldinger fra hele SPARK Norway-nettverket
 • ledes og er fullfinansiert av UiO:Livsvitenskap med administrativ leder Morten Egeberg i spissen
 • UiOs ledelse, Oslo universitetssykehus og Inven2 og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt ShareLab, Legemiddelindustrien (LMI) og Statens legemiddelverk er representert i SPARK management-teamet
 • initiativet til å etablere SPARK programmet i Norge kom opprinnelig fra Oslo Cancer Cluster og Norwegian Inflammation Network. De to andre europeiske SPARK avleggerne – SPARK Berlin og SPARK Finland – har vært tett påkoblet når UiO:Livsvitenskap har etablert programmet ved UiO.
 • Les mer på uio.no/life-science/spark (på engelsk)
Av Norunn K. Torheim
Publisert 26. apr. 2019 09:07 - Sist endret 26. apr. 2019 09:17