English version of this page

Culcom (avsluttet)

Kulturell kompleksitet i det nye Norge var et strategisk forskningsprogram som pågikk fra 2004 til våren 2010.

Fem fakulteter ved Universitetet i Oslo samarbeidet om dette forskningsprogrammet, som arrangerte konferanser, utga bøker, formidlet gjennom massemediene og finansierte forskning. I 2010 fikk de UiOs formidlingspris.

Det viktigste målet for Culcom var å styrke den UiO-baserte forskningen om flerkultur i Norge. Virkemidlene har vært finansiering av masterstipender, doktorgradsstipender og seniorforskere. Mellom 120 og 130 personer fra fem ulike fakulteter var innom Culcom i løpet av seksårsperioden. Culcom resulterte i 9 doktorgrader, 42 mastergrader og en rekke bøker og medieoppslag.

Culcom hadde som mål å produsere nye beskrivelser og analyser av Norge, som både påviste kontinuitet og pekte fremover, og som tok inn over seg de kulturelle, sosiale og demografiske transformasjonene som preger dagens Europa.

Programmet satset mye på formidling og ble godt kjent også utenfor universitetet, ikke minst gjennom bokserien om samfunnsmessige grunnbegreper, blant dem verdier, rettferdighet, samfunn og normalitet.

UiO hadde flere mål med Culcom. For det første å koordinere og styrke forskningen som tar opp kulturell kompleksitet, endring og identitetspolitikk. For det andre å igangsette ny forskning på feltet gjennom doktorgradsstipender, studentstipender og forskningsfinansiering for etablerte forskere. For det tredje å spille en aktiv rolle i forhold til en bredere offentlighet – både politisk, forvaltningsmessig og opinionsmessig – ved å formulere forskningsbaserte kunnskaper og synspunkter på dagens Norge.


Fokusområder

I 2006 ble det opprettet to satsningsområder: ”Verdikonflikt, verdifellesskap og integrering” og ”Globalisering, transnasjonale relasjoner og kulturell kompleksitet”. Bakgrunnen for opprettelsen var et ønske om å tydeliggjøre, og i noen grad snevre inn, fokus for Culcoms forskning.
Dette førte til mer organisert samarbeid om prosjekter mellom ulike miljøer og fakultet; trakk seniorforskerne mer forpliktende inn i forskning og ledelse og styrket forskningsledelsen ved at en forsker/koordinator på hvert område ble ansatt.

Bakgrunn

Universitetet i Oslo bestemte i 2003 å etablere et strategisk forskningsprogram for HUMSAM-fagene (Det juridiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet). En rekke faglige grupper utarbeidet prosjektbeskrivelser om bestemte temaområder som syntes å være særlig egnet for tverrfaglig forskning. Ett av disse områdene hadde arbeidstittelen “Det flerkulturelle Norge”. Senvinteren 2004 bestod gruppen som arbeidet med dette prosjektet av én representant for hvert av fakultetene – Ivar Morken (UV), Anne Hellum (Jus), Oddbjørn Leirvik (TF), Knut Kjeldstadli (HF) og Thomas Hylland Eriksen (SV), samt Beatrice Halsaa fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Denne gruppens forslag til tverrfaglig forskningsprogram ble vedtatt av Universitetsstyret våren 2004, etter at de mest lovende programbeskrivelsene hadde vært gjenstand både for intern vurdering ved UiO og en internasjonal faglig evaluering.
Denne søkergruppen ble senere supplert med Tore Lindholm fra Senter for menneskerettigheter.

Publisert 8. des. 2017 09:28 - Sist endret 9. mai 2019 15:10