Nordområdeutvalget

Nordområdeutvalget ble opprettet som en arbeidsgruppe i 2014 for å kartlegge og utrede videre UiOs aktiviteter ift nordområdene, pga mangelfull oversikt og lite synlighet.

Samme høst ferdigstilte utvalget sin rapport Nordområdene og UiO - status, utfordringer og muligheter (pdf).

Utvalget har senere fått utvidet og forlenget sitt mandat to ganger, sist våren 2021 og jobber nå bla med å se på muligheter for tverrfaglig samarbeid om nordområdene og med profilering av UiOs mange og varierte aktiviteter og kompetanse på feltet.

Nordområdeutvalget ved UiO 2021

  • Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle, Naturhistorisk museum
  • Professor Olav Schram Stokke, Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Professor Alla Pozdnakova, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet
  • Professor Thomas Vikhamar Schuler, Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • Førsteamanuensis Ulrike Spring, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet
  • Førsteamanuensis Gro Birgit Ween, Avdeling for etnografi, Kulthurhistorisk museum
  • Professor Hans Arne Nakrem, Norsk senter for paleontologi, Naturhistorisk museum

Nordområdesekretariatet

Nordområdesekretariatet er sekretariat for Nordområdeutvalget og ivaretar i tillegg det daglige arbeidet med Nordområdeutvalgets ansvarsområde, som henvendelser, høringer og profilering av UiOs nordområdekompetanse og -aktiviteter.

Nordområdesekretariatet består av Nordområdeutvalgets leder, Brit Lisa Skjelkvåle (se over), og to administrativt ansatte:

Publisert 8. apr. 2015 08:54 - Sist endret 12. mai 2021 10:22