Innkalling til møte i sentralt arbeidsmiljøutvalg - 5/2018

Tid: 19. november 2018 kl.0900-1200

Sted: Lucy Smiths hus, 10 etg. møterom 3

SAKSLISTE

 

SAK 34/18

Referat fra møte 4/18

Referatet er godkjent.

 

ORIENTERINGSSAKER

 
SAK 35/18

Ruspolicy

Irene Sandlie informerer om arbeidsgruppe og mandat for utarbeidelse av ny ruspolicy for UiO. Notat vedlagt, og mandat for arbeidsgruppe.

SAK 36/18

LAMU-seminar 2019

Arbeidsgruppa er i gang med planlegging av LAMU-seminaret 2019. Tema for seminaret er mobbing og trakassering, og blant annet Likestilling- og diskrimineringsombudet holder foredrag. Seminaret holdes på Oslo Meet, Thon hotel Ullevål.

Dato for seminaret blir mandag 25.mars.

SAK 37/18

AMU-møter 2019

Foreslåtte møtedatoer for 2019:

Møte 1: 11.mars

Møte 2: 20. mai

Møte 3: 16. september

Møte 4: 18. november

SAK 38/18

Oppfølging og tilrettelegging for langtidssykemeldte

BHT presenterer sin rapport etter fokusgruppeintervjuer.

Rapport vedlagt.

SAK 39/18

HMS-avvik

HMS-koordinator Steinar Heid orienterer om HMS-avvik.

Presentasjon vedlagt.

SAK 40/18

HMS-mål for UiO

HMSB orienterer om krav til HMS-mål og prosess med å etablere mål for UiO.

SAK 41/18

Faste orienteringssaker

  1. Aktuelt fra hovedverneombudet
  2. Aktuelt fra universitetsdirektøren
  3. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten
  4. Aktuelt fra HMS-koordinator for UiO 
  5. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen
  6. Aktuelt fra Læringsmiljøutvalget
  7. Referat fra lokale arbeidsmiljøutvalg

 

SAK 42/18

Eventuelt

Publisert 15. nov. 2018 16:14 - Sist endret 15. nov. 2018 16:14