English version of this page

Prosedyre for arbeid med strålekilder

Formål

Formålet med denne prosedyren er å sikre at bruk av strålekilder skjer på en forsvarlig måte med tanke på strålevern, og at bruken er i henhold til regelverket.

Virkeområde

Alle enheter ved UiO som bruker strålekilder.

Ansvar

Enhetens leder er ansvarlig for at denne prosedyren blir fulgt.

Sentral strålevernkoordinator for UiO i Enhet for HMS har ansvar for all kontakt med myndighetene i forhold til endringer i godkjenninger og melding av strålekilder.

Fremgangsmåte

Utpeking av lokal strålevernkoordinator

Dersom det ikke allerede er utpekt en lokal strålevernkoordinator som har som oppgave å følge opp strålevernarbeidet i forhold til det aktuelle prosjektet, så skal ledelsen ved enheten utpeke en lokal strålevernkoordinator. Dette gjøres etter prosedyre for utpeking av lokale strålevernkoordinatorer.

Risikovurdering

Alt arbeid med strålekilder skal risikovurderes etter prosedyre for risikovurderinger med momentliste for strålevern (word).

På bakgrunn av risikovurderingen skal nødvendige tiltak gjennomføres og lokale prosedyres utformes.

Ved behov for endringer i godkjenningene til UiO eller ved behov for intern kvote for utslipp skal sentral strålevernkoordinator for UiO i Enhet for HMS og beredskap, kontaktes.

Rapportering

Årsrapport

Årsrapport skal hvert år sendes til Enhet for HMS og beredskap innen 15. februar. Enhet for HMS og beredskap skal sende ut skjema for dette innen 15. januar.

Innkjøp av strålekilder

Ved innkjøp av store kapslede radioaktive kilder eller strålegivende utstyr som lasere (klasse 3b og 4), røntgenapparater, akseleratorer eller kraftige magnetfelt skal sentral strålevernkoordinator for UiO i Enhet for HMS og beredskap kontaktes i forkant da slike kilder kan være meldepliktige.

Ulykker og unormale hendelser

Ulykker og unormale hendelser er varslingspliktige etter Strålevernforskriften. Rapport skal sendes Statens strålevern så snart som mulig og senest innen 3 dager. Sentral strålevernkoordinator i HMS-stab skal bistå ved rapportering av varslingspliktige hendelser.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
  • Godkjent av: Tove Kristin Karlsen for Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 26.09.2012
  • Utgave: 1
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-16
Publisert 9. aug. 2012 13:59 - Sist endret 20. sep. 2021 16:10