English version of this page

Sikkerhet og beredskap ved UiO

UiOs har en beredskapsorganisasjon som håndterer hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Sikkerhet og beredskap er et lederansvar – og det øverste ansvar for sikkerhet og beredskap ved UiO ligger hos Universitetsdirektøren. Universitetsdirektøren er også leder av den sentrale beredskapsledelsen.

Enhet for HMS og beredskap (HMSB) er Universitetsdirektørens faglige rådgivere innenfor sikkerhet og beredskap. HMSB støtter også ledere på alle nivå innenfor sikkerhet og beredskap. HMSB avholder en rekke kurs på fagfeltene for ledere og ansatte. Se HMSB kursside for mer informasjon

Videre følger ansvaret for sikkerhet og beredskap lederlinjen, og det er enhetslederne ved enhetene (fakulteter, museer og universitetsbiblioteket) som er ansvarlig for sikkerhet og beredskap ved sine respektive enheter. De er også ledere for sin lokale beredskapsledelse ved enhetene.

Ved alle enheter, er det en lokal beredskapskoordinator, som er enhetsleders nærmeste rådgiver i sikkerhets- og beredskapsspørsmål. Beredskapskoordinatorene jobber tett opp mot HMSB.

Vakt- og alarmsentralen (VAS) er UiO sin egen vaktsentral. VAS er døgnbemannet, og drifter den operative sikkerheten på UiO, herunder vektertjenester og fysisk sikring av byggene våre.

Fagansvaret for informasjonssikkerhet og IT-sikkerhet ligger hos USIT og UiO-CERT (Computer Emergency Response Team).

Policy

Publisert 10. apr. 2012 11:26 - Sist endret 14. feb. 2022 13:59