English version of this page

UiOs retningslinjer for forlengelse av stipendiater som følge av stengt universitet og koronasituasjon

Vedtatt av universitetsdirektøren 6. april 2020

Bakgrunn

Helsedirektoratet vedtok den 12. mars 2020 å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, herunder landets universiteter. Ansatte jobber nå hjemmefra med mindre de har blitt spesifikt anmodet om å komme på jobb for å arbeide i UiOs bygninger. Disse endrede arbeidsbetingelsene gjelder også for stipendiatene. 

Stipendiatene er en særlig utsatt gruppe gjennom at de er i et forskerutdanningsløp som har egne rammer for ansettelsesforholdet. Arbeidsgiver har ansvar for å legge til rette for at stipendiater i størst mulig grad gjennomfører sitt arbeid hjemmefra. Stipendiatene er i ulike forskerutdanningsløp, og vi er positive til stipendiaters forslag til å tilpasse sin forskerutdanning til situasjonen innenfor rammene som er satt for stillingen. Stipendiatene kan likevel bli forsinket i sitt arbeid som situasjonen, og UiO ønsker å benytte den muligheten som ligger i dagens rammeverk som utgangspunkt for å vurdere forlengelse av stipendiater der de kommer i en reell forsinkelsessituasjon som følge av manglende tilgang til UiOs bygninger.

Det vises til at stipendiatens rett til forlengelse i henhold til lov- og tariffbestemmelser vil komme i tillegg til retningslinjene for forlengelse på grunnlag av individuell vurdering som beskrives i dette notatet. Dersom eksempelvis stipendiater har omsorgsoppgaver for barn som gjør at hjemmearbeid ikke lar seg gjennomføre på bakgrunn av stengt barnehager og skoler, får disse forlengelse når fraværet samlet sett utgjør ti eller flere arbeidsdager. UiO vil i denne perioden ikke stille krav om at fraværet er sammenhengende.

Retningslinjer for forlengelse

Stipendiatene bør få forlengelse dersom de har blitt reelt forhindret i sin forskerprogresjon som følge av koronasituasjonen. Siden stipendiatgruppen har forskjellige forskningsoppgaver og er i ulik del av forskerutdanningsløpet, må forlengelser vurderes etter en konkret og individuell behandling.

Stipendiatene kan i denne konkrete situasjonen gis forlengelse med grunnlag i forskriftens §2-3 (6) (lovdata.no), dersom det foreligger særlige forhold som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen. Slike forhold kan være særlige omsorgsbelastninger og uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. I slike tilfeller skal det sannsynliggjøres at forskningsprogresjonen har blitt hindret som følge av koronasituasjonen.

Forlengelse vil bli vurdert etter en individuell, konkret, saklig og helhetlig vurdering av om stipendiaten reelt sett har blitt forsinket i sin forskerutdanning. Ansettelsesorganet beslutter forlengelse (på fakultets-/institutt eller tilsvarende nivå) i henhold til reglene for styringsorganer etter søknad fra stipendiatene.

Ansettelsesmyndigheten bes om å legge følgende momenter til grunn for behandling:

  • I hvilken grad har stipendiatene reelt sett blitt forsinket i sitt arbeid som følge av koronasituasjonen
  • Hvilken betydning har forsinkelsen for ferdigstillelsen av doktorgraden og hvor nært forestående er sluttdatoen for stillingen 
  • Forskerutdanningens-/prosjektets karakter, og om forskerutdanningen er teoretisk rettet, empirisk rettet og/eller eksperimentelt orientert. Hvilken tilgang kreves til lab, felt, lokaler og utstyr o.l.
  • Andre særskilte forhold som skaper betydelig forsinkelse og som er utenfor stipendiatens ansvar og kontroll, for eksempel at veileder(e) blir forsinket med å gi nødvendige tilbakemeldinger.
Publisert 6. apr. 2020 13:53 - Sist endret 24. apr. 2020 14:55